ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตของนักศึกษาพยาบาล สถาบันอุดมศึกษาเอกชน เขตกรุงเทพมหานคร

Factors Affecting on Quality of Life of Nursing Students in the Private Higher Education Institution, Bangkok Metropolis

ผู้แต่ง

  • มาลีวัล เลิศสาครศิริ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์
  • วิลาวัณย์ เพ็งพานิช มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

คำสำคัญ:

ปัจจัยภายใน, ปัจจัยภายนอก, คุณภาพชีวิต, นักศึกษาพยาบาล, สถาบันอุดมศึกษาเอกชน

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ

 

การวิจัยเชิงพรรณนานี้เป็นแบบเชิงทำนาย เพื่อศึกษาปัจจัยทำนายคุณภาพชีวิตของนักศึกษาพยาบาล สถาบันอุดมศึกษาเอกชน เขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1-4 สถาบันอุดม ศึกษาเอกชน เขตกรุงเทพมหานคร 4 สถาบัน จำนวน 324 คน เลือกกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือวิจัย  เป็นแบบสอบถามประกอบด้วยข้อมูลส่วนบุคคล ปัจจัยภายใน คือ เจตคติต่อการเรียน การปรับตัวของนักศึกษา ลักษณะมุ่งอนาคตทางการเรียน ปัจจัยภายนอก คือ พฤติกรรมการสอนของอาจารย์ ลักษณะทางกายภาพ สัมพันธภาพระหว่างนักศึกษากับเพื่อน/ผู้ปกครอง/อาจารย์ และคุณภาพชีวิตของนักศึกษาพยาบาล ค่าดัชนีความตรงของแบบสอบถามเท่ากับ .91, .89 และค่าความเที่ยงได้เท่ากับ .91, .93 และ .95 ตาม ลำดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน

ผลการวิจัยพบว่า คุณภาพชีวิตโดยรวมของนักศึกษาพยาบาลอยู่ในระดับดี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.87 (S.D.=.38) ปัจจัยภายในและภายนอก ได้แก่ พฤติกรรมการสอนของอาจารย์  ลักษณะทางกายภาพทางการเรียน สัมพันธภาพระหว่างนักศึกษากับเพื่อน การปรับตัวของนักศึกษา สัมพันธภาพระหว่างนักศึกษากับอาจารย์และลักษณะมุ่งอนาคตทางการเรียน สามารถร่วมกันอธิบายความแปรปรวนคุณภาพชีวิตของนักศึกษาพยาบาล สถาบันอุดมศึกษาเอกชน เขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยพฤติกรรมการสอนของอาจารย์เป็นตัวแปรแรกที่ถูกเลือกเข้าในสมการทำนาย สามารถทำนายคุณภาพชีวิตของนักศึกษาพยาบาลได้ร้อยละ 41.2 ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ .001  ตัวแปรที่ถูกเลือกเข้าในสมการทำนายเป็นอันดับสุดท้าย คือ ลักษณะมุ่งอนาคตทางการเรียน ตัวแปรทั้งหมดสามารถร่วมกันทำนายคุณภาพชีวิตของนักศึกษาพยาบาลเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 61.1 ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ .01

สรุป ผลการศึกษาครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าสถาบันอุดมศึกษาเอกชนควรตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นในการจัดทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก เพื่อส่งเสริมพัฒนาให้นักศึกษาพยาบาลมีคุณภาพชีวิตที่ดี

Downloads

Download data is not yet available.

References

REFERENCES

1. Higher Education Act B.E. 2562. Government Gazette May 1, 2019. [in Thai]
2. Nursing Council. Regulations of the Nursing Council on Knowledge Examinations for Registration and Licensing as Nursing Professional Midwifery or Nursing and Midwifery (Version 2) 2008. Government Gazette, April 25, 2008. [in Thai]
3. Labrague LJ., McEnroe-Petitte DM., Papathanasiou IV., Edet OB.,Tsaras K., Christos KF. et al. A Cross-Country comparative Study on Stress and Quality of Life in Nursing Students. Perspect Psychiatr Care; 2018 54(4): 469-476. Retrieved from https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29078010
4. Lertsakornsiri M. The Stress, Stress Management of Nursing Sudents during Practice in the Labor Room. Kuakarun Journal of Nursing 2015; 22(1): 7-16. [in Thai]
5. Lertsakornsiri M. & Khampunyo C. Factors Associated with Health-Promoting Behaviors of Nursing Students at Saint Louis College during Practice in the Health Care Service. Naresuan University Journal: Science and Technology 2017; (25)3: 67-76. [in Thai]
6. Hadaye R., Pathak B. & Lavangare S. Nutritional Status of the Student Nurses of a Tertiary health-Care Center-A Mixed-Method Study. J Family Med Prim Care 2019; 8(3): 1028-1034. Retrieved from https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31041246
7. Insee Ch. Nursing Life Quality Research Report in Private Educational Institutions in the Northeast Region of Thailand. Udon Thani: Ratchathani University, Udon Thani Campus, 2011. [in Thai]
8. WHOQOL group. WHO-BREF: Introduction, Administration, Scoring and Generic Version of the Assessment. Geneva: WHO, 1998.
9. Khamudom P. The Development of Life Quality for Nursing Students of Nursing Colleges in Praboromarajchanok Institute for Health Workforce Development North Eastern Rregion. The Thesis of Master Degree of Educational Research and Evaluation Nakhon Ratchasima Rajabhat University; 2017. [in Thai]
10. Cruz JP., Felicilda-Reynaldo RFD., Lam SC., Machuca Contreras FA., John Cecily HS. & Papathanasiou IV., et al. Quality of Life of Nursing Students From Nine Countries: A Cross-Sectional Study. Nurse Educ Today 2018; 66: 135-142.
11. Sinsawad P. & Pittard B. Factors Related to Quality of Life of Nursing Student at Boromarajonani College of Nursing, Ratchaburi. Kuakarun Journal of Nursing 2016; 23(1): 7-20. [in Thai]
12. Yamane T. Statistic Introductory Analysis. Harper International Edition, Tokyo, Japan, 1973.
13. Tongsawang K. The Quality of Life of Students at the Faculty of Nursing, Chaiyaphum Rajabhat University 2017; 8(2): 1-14. [in Thai]
14. Kingkaew J. & Boonmark N. Quality of Life Among Nursing Students in Chalermkanchana Si Sa Ket University. Journal of Sakon Nakhon Hospital 2018; 21(3): 105-117. [in Thai]
15. Moura IH., Nobre RS., Cortez RM., Campelo V., Macedo SF. & Silva AR. Quality of Life of Undergraduate Nursing Students. Rev. Gaúcha Enferm 2016; 37(2): 1-7. Retrieved from http: //dx.doi.org/10.1590/1983-1447.2016.02.55291

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2020-05-08

ฉบับ

บท

Research Articles; บทความวิจัย