Published: 2018-05-01

บทบรรณาธิการ

สุนิดา ปรีชาวงษ์

-

พลังอํานาจของการเปลี่ยนแปลงตนเอง สําหรับพยาบาลวิชาชีพ

คัทลียา ศิริภัทรากูร แสนหลวง, อุดมรัตน์ สงวนศิริธรรม

1-7

ตัวชี้วัดผลลัพธ์การพยาบาลข้ามวัฒนธรรม

ชฎารัตน์ ครุตศุทธิพิพัฒน์, สุวิณี วิวัฒน์วานิช

19-29

การสร้างแบบประเมินทักษะการพยาบาลเด็ก สําหรับนักศึกษาพยาบาล

วิมลพรรณ สังข์สกุล, พัชรี ใจการุณ, สมรัก ครองยุทธ, กตกร ประสารวรณ์, ชนิกานต์ เกษมราช

ึ79-88

การพัฒนาหลักสูตรการสร้างเสริมสุขภาพในการป้องกัน มะเร็งปากมดลูกของศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล

สุรภา สุขสวัสดิ์, สุวรรณา จันทร์ประเสริฐ, ศิริยุพา สนั่นเรืองศักดิ์, ตติรัตน์ เตชะศักดิ์ศรี, วชรีกร อังคประสาทชัย

113-125

การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บสมอง ระดับรุนแรง โดยใช้การจัดการรายกรณี

อัญชลี โสภณ, ผดุงศิษฏ์ ชำนาญบริรักษ์, ไพรวัลย์ พรมที, สุรกรานต์ ยุทธเกษมสันต์, อรไท โพธิ์ไชยแสน

126-138