Published: 2018-05-01

บทบรรณาธิการ

สุนิดา ปรีชาวงษ์

-

พลังอํานาจของการเปลี่ยนแปลงตนเอง สําหรับพยาบาลวิชาชีพ

คัทลียา ศิริภัทรากูร แสนหลวง, อุดมรัตน์ สงวนศิริธรรม

1-7

การสร้างแบบประเมินทักษะการพยาบาลเด็ก สำหรับนักศึกษาพยาบาล

วิมลพรรณ สังข์สกุล, พัชรี ใจการุณ, สมรัก ครองยุทธ, กตกร ประสารวรณ์, ชนิกานต์ เกษมราช

79-90

ตัวชี้วัดผลลัพธ์การพยาบาลข้ามวัฒนธรรม

ชฎารัตน์ ครุตศุทธิพิพัฒน์, สุวิณี วิวัฒน์วานิช

19-29

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความมั่นคงทางอาหารของสตรีที่เป็นมะเร็งเต้านม

ภาวิณี แววดี, นพวรรณ เปียซื่อ, สุจินดา จารุพัฒน์ มารุโอ

42-53

การสร้างแบบประเมินทักษะการพยาบาลเด็ก สําหรับนักศึกษาพยาบาล

วิมลพรรณ สังข์สกุล, พัชรี ใจการุณ, สมรัก ครองยุทธ, กตกร ประสารวรณ์, ชนิกานต์ เกษมราช

ึ79-88

การใช้สารเคมีกําจัดแมลง การรับรู้ภาวะสุขภาพกับภาวะ สุขภาพของเกษตรกรที่ทํางานสัมผัสสารเคมีกําจัดแมลง

วิโรจน์ เจ้ยเปลี่ยน, นพวรรณ เปียซื่อ, จินตนา ศิริวราศัย, นรีมาลย์ นีละไพจิตร

89-100

การพัฒนาหลักสูตรการสร้างเสริมสุขภาพในการป้องกัน มะเร็งปากมดลูกของศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล

สุรภา สุขสวัสดิ์, สุวรรณา จันทร์ประเสริฐ, ศิริยุพา สนั่นเรืองศักดิ์, ตติรัตน์ เตชะศักดิ์ศรี, วชรีกร อังคประสาทชัย

113-125

การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บสมอง ระดับรุนแรง โดยใช้การจัดการรายกรณี

อัญชลี โสภณ, ผดุงศิษฏ์ ชำนาญบริรักษ์, ไพรวัลย์ พรมที, สุรกรานต์ ยุทธเกษมสันต์, อรไท โพธิ์ไชยแสน

126-138