Login or Register to make a submission.

As part of the submission process, authors are required to check off their submission's compliance with all of the following items, and submissions may be returned to authors that do not adhere to these guidelines.

 • บทความนี้ต้องไม่อยู่ระหว่างการส่งเพื่อพิจารณากับวารสารอื่น และต้องไม่เคยตีพิมพ์มาก่อน มีเนื้อหาไม่เกิน 12 หน้า
 • บทคัดย่อ ระบุวัตถุประสงค์ แบบแผนงานวิจัย กลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือวิจัย ผลการวิจัย และข้อสรุป
 • เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย


  - เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ระบุว่าเป็นแบบสอบถามของใคร ระบุจำนวนข้อคำถาม ค่าความเที่ยง และความตรง 


  - เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง เขียนให้เห็นสาระสำคัญว่าประกอบด้วยอะไรบ้าง

 • ผลการวิจัย ตอบตามวัตถุประสงค์การวิจัยและจัดทำตารางเสนอผล (สำหรับการวิจัยเชิงปริมาณ)
 • ใช้ระบบ Vancouver ควรมีความทันสมัย ไม่ควรเกิน 18 รายการ
 • หากเป็นวิทยานิพนธ์ บทความได้รับการตรวจสอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์แล้ว

คำแนะนำการเตรียมและส่งต้นฉบับ วารสารพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ปรับปรุง ธันวาคม 2565)

วารสารพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  เป็นวารสารที่ตีพิมพ์บทความวิชาการทางการพยาบาล และสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยบทความต้องผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ 3 คน  ด้วยระบบการพิจารณาแบบ Double Blind Review จึงขอเชิญสมาชิกและผู้สนใจทุกท่าน ส่งบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่  โดยผลงานที่ส่งมาเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ต้องไม่เคยตีพิมพ์ หรืออยู่ในระหว่างพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารอื่น และกองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจทาน แก้ไขต้นฉบับตามเกณฑ์ของวารสาร กรณีที่บทความของท่านได้รับการตีพิมพ์ในวารสารฉบับนี้ถือว่าเป็นลิขสิทธิ์ของวารสารพยาบาลศาสตร์ จุฬาฯ และเมื่อได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ผู้แต่งจะต้องเป็นสมาชิกของวาสารฯ 2 ปี

ชนิดของบทความที่พิจารณาตีพิมพ์

 1. บทความวิชาการ (article)
 2. บทความวิจัย (research article)
 3. บทความปริทัศน์ (review article) บทความพิเศษ และปกิณกะ

การเตรียมต้นฉบับ

 1. องค์ประกอบของบทความมีดังนี้

         1.1 ชื่อเรื่อง ภาษาไทย

         1.2 ชื่อผู้เขียนทุกคน เป็นภาษาไทย พิมพ์อยู่ใต้ชื่อเรื่อง และให้ระบุหน่วยงานของผู้แต่งชื่อแรกไว้ใต้ชื่อผู้เขียน โดยให้ระบุตำแหน่งงานไว้เป็นเชิงอรรถด้านล่าง (ดูตัวอย่างภายในเล่ม)

         1.3 บทคัดย่อภาษาไทย ไม่เกิน 250 คำ ประกอบด้วย วัตถุประสงค์การวิจัย แบบแผนงานวิจัย วิธีดำเนินการวิจัย (กลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือวิจัย การเก็บข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล) ผลการวิจัย และข้อสรุป

          1.4 บทคัดย่อภาษาอังกฤษ ประกอบด้วย ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่งทุกคน Purpose, Design, Methods (sample, instrument, data collection and statistical analysis), Results, Conclusion ทั้งนี้ให้ระบุหน่วยงานและที่อยู่ของผู้แต่งทุกคน พร้อมระบุ corresponding author และ email

         1.5 กำหนดคำสำคัญ (Keyword) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อย่างละ 3-5 คำสำคัญและทำเครื่องหมาย / ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

         1.6 เนื้อเรื่องบทความประกอบด้วยหัวข้อตามลำดับดังนี้ และเพิ่มเติมรายละเอียดต่อไปนี้

                บทนำ   ระบุถึงความเป็นมาและความสำคัญของปัญหาการวิจัยโดยย่อ ระบุกรอบแนวคิด (ความเรียง/แผนภาพ) และระบุวัตถุประสงค์การวิจัย

                วิธีดำเนินการวิจัย  ประกอบด้วยหัวข้อและการอธิบายถึง แบบแผนงานวิจัย ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยและการตรวจสอบคุณภาพ การพิทักษ์สิทธิ์ของกลุ่มตัวอย่าง  การเก็บรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล

                ผลการวิจัย เสนอผลที่พบตามวัตถุประสงค์การวิจัยอย่างชัดเจน เสนอในรูปตารางหรือแผนภูมิเมื่อจำเป็น

                อภิปรายผล อธิบายถึงเหตุผลของผลการวิจัยที่พบ (ทั้งที่เป็นและไม่เป็นตามสมมติฐานการวิจัย) โดยกล่าวอ้างถึงแนวคิด หรือทฤษฎีที่ใช้เป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย นำผลงานวิจัยของผู้อื่น มาสนับสนุนผลการวิจัยอย่างเหมาะสม สอดคล้อง

                ข้อเสนอแนะ ในการนำผลการวิจัยไปใช้ แลtประเด็นสำหรับการวิจัยต่อไป

                กิตติกรรมประกาศ (ถ้ามี) ระบุผู้ให้ทุนและผู้ที่ต้องการแสดงความขอบคุณ สั้นกระชับและได้ใจความ

                Reference ใช้ระบบ Vancouver ควรมีความทันสมัย ไม่ควรเกิน 18 รายการ

 การจัดพิมพ์

       1.ต้นฉบับต้องพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป MS Word for Windows แบบอักษรใช้ Cordia New ขนาดตัวอักษร 16 พิมพ์หน้าเดียวในกระดาษ A4 จำนวน 7 – 13 หน้า (ไม่นับเอกสารอ้างอิง) และควรเว้นห่างจากขอบกระดาษ ข้างละ 1 นิ้ว บน – ล่าง 1 นิ้ว และใส่หมายเลขหน้าทุกหน้า

       2. การเรียงหัวข้อ หัวข้อใหญ่สุดต้องพิมพ์ชิดขอบด้านซ้าย หัวข้อย่อยเว้นห่างจากหัวข้อใหญ่ 4 ตัวอักษร และหัวข้อย่อยขนาดเดียวกัน ต้องพิมพ์ให้ตรงกัน

       3. การใช้ตัวเลข คำย่อ และวงเล็บ ควรใช้เลขอารบิคทั้งหมด ใช้คำย่อที่เป็นสากลเท่านั้น (โดยระบุคำเต็มไว้ในครั้งแรก) และการวงเล็บภาษาอังกฤษ ตัวอย่างเช่น (World Health Organization) เป็นต้น    

การเขียนเอกสารอ้างอิง

      บทความที่จะตีพิมพ์ในวารสารตั้งแต่ปีที่ 31 เป็นต้นไปใช้ระบบการอ้างอิงแบบ Vancouver ทั้งนี้การอ้างอิงในเนื้อหาบทความมีหลักการอ้างอิงคือ เมื่อนำผลงานมาอ้างอิงให้ใส่ตัวเลขกำกับที่ท้ายข้อความ เรียงลำดับ 1,2,3..... โดยให้ตัวเลขกำกับที่ท้ายข้อความเป็นตัวเลข ยกขึ้น แล้วรวบรวมเป็น Reference ที่ส่วนท้ายของงานนิพนธ์             ผู้แต่งสามารถศึกษารายละเอียดการเขียนรายการอ้างอิงจาก Website: https://library.md.chula.ac.th/guide/vancouver2011. pdf หรือ สามารถดูตัวอย่างการเขียนรายการอ้างอิงแบบ Vancouver โดยสืบค้นจากฐานข้อมูล online อื่นๆ    รายการอ้างอิงทุกรายการต้องเขียนเป็นภาษาอังกฤษทั้งในเนื้อเรื่องและใน Reference  รายการอ้างอิงภาษาไทยให้เขียนเป็นภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง แล้วต่อท้ายด้วยว่า [In Thai]

การส่งบทความและกระบวนการพิจารณาตอบรับบทความ        

         1.ผู้แต่ง (Author) สามารถส่งต้นฉบับบทความได้ที่ระบบอิเล็กทรอนิกส์วารสารพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย https://www.tcithaijo.org/index.php/ CUNS

         2.ผู้แต่งต้องจัดทำต้นฉบับบทความที่มี Templateบทความถูกต้อง ได้แก่ องค์ประกอบบทความ รายการอ้างอิง หากไม่ถูกต้อง กองบรรณาธิการจะแจ้งให้ผู้แต่งทราบและแก้ไขจนกว่าจะถูกต้องสมบูรณ์

         3.กองบรรณาธิการจะส่งบทความที่มี Template ถูกต้อง สมบูรณ์ ให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา ซึ่งจะใช้ระยะเวลาการพิจารณาประมาณ 4 สัปดาห์ จากนั้นจะแจ้งให้ผู้แต่งทราบ

         4.บทความที่ได้รับการตอบรับการตีพิมพ์จะต้องจ่ายค่าตีพิมพ์บทความ พร้อมทั้งสมัครเป็นสมาชิกวารสารพยาบาลศาสตร์ จุฬาฯ ตามที่วารสารพยาบาลศาสตร์กำหนด

วารสารพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 บรรณาธิการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร.ต.ต.หญิง ดร. ปชาณัฏฐ์ นันไทยทวีกุล

 เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงาน: รัชกฤศ   ยุพากิ่ง  

* คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อาคารบรมราชชนนีศรีศตพรรษ ชั้น 11 ถนนพระราม1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

' 0 2218 1129    โทรสาร. 0 2218 1130

Email address: [email protected]