วารสารพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นวารสารวิชาการที่เผยแพร่บทความวิจัย บทความวิชาการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2532 อย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน และมีกองบรรณาธิการที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายสถาบัน ปัจจุบันวารสารฯได้รับการประกาศผลการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI Tier 2 โดยเผยแพร่วารสารฯผ่าน Thai Journals Online (ThaiJO) และ Chulalongkorn  Journal online (CUJO) ที่เข้าถึงผู้อ่านในวงกว้าง

Focus and Scope

เสนอวิทยาการก้าวหน้าทางพยาบาลศาสตร์ และวิทยาศาสตร์สุขภาพ ส่งเสริมและเผยแพร่งานวิจัยที่มีคุณค่าและเป็นประโยชน์ต่อวิชาชีพการพยาบาล  เป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่ความรู้ข่าวสารทางพยาบาลศาสตร์ และวิทยาศาสตร์สุขภาพ รวมถึงส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานของคณะพยาบาลศาสตร์

Peer Review Process

บทความต้นฉบับจะได้รับการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน หากผู้ทรงคุณวุฒิให้ความเห็นสอดคล้องกัน กองบรรณาธิการทำการสรุปความเห็นและข้อเสนอแนะส่งให้ผู้แต่งปรับแก้  หากผู้ทรงคุณวุฒิมีความเห็นสอดคล้องกัน จำนวน 2 ใน 3 เสียง บรรณาธิการวารสารจะทำการติดต่อผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่มีความเห็นไม่สอดคล้อง และประสานงานให้ผู้แต่งแก้ไขบทความ

Publication Frequency

กำหนดออกทุก 4 เดือน รวมปีละ 3 ฉบับ ได้แก่ ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-เมษายน  ฉบับที่ 2 เดือนพฤกษาคม-สิงหาคม  และ ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน-ธันวาคม

Open Access Policy

This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge.

วารสารพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย: Journal of Nursing Science Chulalongkorn University

วารสารพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นวารสารที่ตีพิมพ์บทความทางวิชาการในสาขาพยาบาลศาสตร์ และวิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อย 3 คน
Journal of Nursing Science Chulalongkorn University is a peer-reviewed journal, published academic papers in nursing science.

Journal History

วารสารพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตีพิมพ์เผยแพร่ครั้งแรก เมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2532 เนื่องในโอกาสครบรอบ 1 ปี การสถาปนา คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (วันที่ 28 ธันวาคม 2532) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้และข่าวสารทางพยาบาลศาสตร์แก่ อาจารย์ พยาบาลวิชาชีพ และบุคคลทั่วไป ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2532 เป็นต้นมา วารสารพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีการเผยแพร่วารสารอย่างต่อเนื่อง โดยมีกำหนดออกรูปเล่มทุก 4 เดือน รวมปีละ 3 เล่ม ได้แก่ เล่มที่ 1 เดือนมกราคม-เมษายน เล่มที่ 2 เดือนพฤกษาคม-สิงหาคม และ เล่มที่ 3 เดือนกันยายน-ธันวาคม

รายนามบรรณาธิการวารสาร ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2532-ปัจจุบัน มีดังนี้

พ.ศ. 2532-2540 รศ. ดร. จินตนา ยูนิพันธุ์
พ.ศ. 2541-2548 ผศ. รตอ. (ญ) ดร. ยุพิน อังสุโรจน์
พ.ศ. 2549-2550 ศ. ดร. วีณา จีระแพทย์
พ.ศ. 2551-2553 ผศ. ดร. สุชาดา รัชชุกูล
พ.ศ. 2554 ผศ. ดร. สุวิณี วิวัฒน์วานิช
พ.ศ. 2555-2556 ผศ. ดร. อารีย์วรรณ อ่วมตานี
พ.ศ. 2556-2560 (ฉบับที่ 2) รศ. ดร. รัตน์ศิริ ทาโต
พ.ศ. 2560 (ฉบับที่ 3) ผศ. ดร. สุนิดา ปรีชาวงษ์
พ.ศ. 2561 (ฉบับที่ 1) ศ. ดร. วีณา จีระแพทย์
พ.ศ. 2561 (ฉบับที่ 2) - 2564 ผศ. ดร. สุรศักดิ์ ตรีนัย
พ.ศ. 2565 - ปัจจุบัน ผศ.ร.ต.ต.หญิง ดร. ปชาณัฏฐ์ นันไทยทวีกุล