Announcements

ขอเชิญส่งบทความเพื่อเพื่อตีพิมพ์ในวารสารพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผ่านระบบ Thaijo ทั้งนี้เมื่อกองบรรณาธิการรับบทความและตรวจสอบความถูกต้องของ Template บทความ จะดำเนินการส่งบทความให้กับผู้ทรงคุณวุฒิสองท่านพิจารณาบทความต่อไป ทั้งนี้มีกระบวนการทั้งสิ้นประมาณ 4-6 สัปดาห์เพื่อตอบรับการตีพิมพ์

หมายเหตุ: กระบวนการพิจารณาบทความ ยังขึ้นอยู่กับการตอบกลับของผู้ทรงคุณวุฒิ การสรุปความคิดเห็นผู้ทรงคุณวุฒิโดยกองบรรณาธิการ และการแก้ไขบทความของผู้แต่ง

Download ใบสมัคร และคำแนะนำในการเตรียมต้นฉบับ