วารสารพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  เป็นวารสารที่ตีพิมพ์บทความวิชาการทางการพยาบาล และสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยบทความต้องผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ 3 คน  ด้วยระบบการพิจารณาแบบ Double Blind Review

จึงขอเชิญสมาชิกและผู้สนใจทุกท่าน ส่งบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่  โดยผลงานที่ส่งมาเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ต้องไม่เคยตีพิมพ์ หรืออยู่ในระหว่างพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารอื่น และกองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจทาน แก้ไขต้นฉบับตามเกณฑ์ของวารสาร กรณีที่บทความของท่านได้รับการตีพิมพ์ในวารสารฉบับนี้ถือว่าเป็นลิขสิทธิ์ของวารสารพยาบาลศาสตร์ จุฬาฯ

ทั้งนี้้เมื่อผู้แต่งส่งบทความเข้ามาในระบบวารสาร online และต้นฉบับบทความมีความถูกต้องตามข้อกำหนดของวารสาร กองบรรณาธิการจะดำเนินการส่งบทความให้ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 3 คนพิจารณา และจะทราบผลการพิจารณาบทความภายใน 4 สัปดาห์