Contact

คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อาคารบรมราชชนนีศรีศตพรรษ ชั้น 11

ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน

กรุงเทพฯ 10330

Principal Contact

_________________________
คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Phone +6622181129

Support Contact

กองบรรณาธิการ วารสารพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Phone +6622181129