ที่ปรึกษา (Advisory Board)

ศาสตราจารย์ ดร. รัตน์ศิริ  ทาโต (Prof. Dr. Ratsiri Thato)

รองศาสตราจารย์ พลตรีหญิง ดร.สายสมร เฉลยกิตติ       

(Assoc. Maj. Gen. Dr. Saisamorn Chaleoykitti)

บรรณาธิการ (Editor)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร.ต.ต.หญิง ดร. ปชาณัฏฐ์ นันไทยทวีกุล

(Asst. Prof. Pol. Sub.Lt. Dr. Pachanut Nunthaitaweekul)

กองบรรณาธิการ (Editorial board)

ศาสตราจารย์ ดร. ประนอม โอทกานนท์ (Prof. Dr. Pranorm Otaganon)

ศาสตราจารย์ ดร. วีณา จีระแพทย์ (Prof. Dr. Veena Jeraphet)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปรีย์กมล รัชนกุล

(Assist. Prof. Dr. Pregamol Rutchanagul)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พวงผกา กรีทอง (Assist. Prof. Dr. Puangpaka Kreethong)  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จันทกานต์ กาญจนเวทางค์

(Assist. Prof. Dr. Jantakarn Kanjanawetang)  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คัทลียา ศิริภัทรากูร แสนหลวง

(Assist. Prof. Dr. Cattaliya Siripattarakul Sanluang)  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุจิตรา อู่รัตนมณี (Assist. Prof. Dr. Sujitra Uratanamnee)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พันตำรวจเอกหญิง ดร.สุขฤดี ธัชศฤงคารสกุล  

(Assist. Prof. Pol.Col. Dr. Sookruadee Thutsaringkarnsakul)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธณกร ปัญญาใสโสภณ

(Assist. Prof.Dr.Thanakorn Panyasaisophon)

Dr. Virya Koy

Associated Professor Dr. Maneewan S. Seay

รองศาสตราจารย์ ดร. สุรีพร  ธนศิลป์ (Assoc. Prof. Dr. Sureeporn Thanasilp)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญนภา แดงด้อมยุทธ์ (Assist. Prof. Dr. Pennapa Dangdomyouth)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุนิดา ปรีชาวงษ์ (Assist. Prof. Dr. Sunida Preechawong)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุนทรีภรณ์  มีพริ้ง (Assist. Prof. Dr. Soontareeporn Meepring)

นายรัชกฤศ ยุพากิ่ง (Mr. Ratchakris Yupaking)

ผู้จัดการ (Manager)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร.ต.ต.หญิง ดร. ปชาณัฏฐ์ นันไทยทวีกุล    

(Asst. Prof. Pol. Sub.Lt. Dr. Pachanut Nunthaitaweekul)  

เลขานุการ  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุนทรีภรณ์  มีพริ้ง (Assist. Prof. Dr. Soontareeporn Meepring)

กองจัดการ

นายรัชกฤศ ยุพากิ่ง (Mr. Ratchakris Yupaking)