ที่ปรึกษา (Editorial advisor)

รศ. ดร. วราภรณ์  ชัยวัฒน์ (Assoc. Prof. Dr. Waraporn Chaiyawat)

บรรณาธิการ (Editor)

ผศ. ดร. สุรศักดิ์ ตรีนัย (Assist. Prof. Dr. Surasak Treenai )

กองบรรณาธิการ (Editorial board)

. ดร. ประนอม โอทกานนท์ (Prof. Dr. Pranom Othaganont)

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รศ. ดร. เสาวคนธ์ วีระศิริ (Assoc. Prof. Dr. Saovakon Virasiri)

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รศ. ดร. นพวรรณ เปียซื่อ (Assoc. Prof. Dr. Noppawan Piaseu)

โรงเรียนพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ ร.. รามาธิบดี

รศ. ดร. มาริสา ไกรฤกษ์ (Assoc. Prof. Dr. Marisa Krairiksh)

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผศ. ดร. ประนอม  รอดคำดี (Assist. Prof. Dr. Branom Rodcumdee)

นักวิชาการอิสระ

ผศ. ดร. จันทกานต์ กาญจนเวทางค์ (Assist. Prof. Dr. Jantakan Kanjanawetang)

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ผศ. ดร. ทัศนีย์ อรรถารส (Assist. Prof. Dr. Tassanee Attharos)  

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

ผศ. ดร. วารีรัตน์ ถาน้อย (Assist. Prof. Dr. Wareerat Thanoi)

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ผศ. ดร. สุนทราวดี เธียรพิเชษฐ (Assist. Prof. Dr. Suntharawadee Theinpichet)

สภาการพยาบาล

รศ. ดร. กัญญดา ประจุศิลป (Assoc. Prof. Dr. Guyadar Prachusilpa)

คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Dr. Virya Koy  Deputy   

Deputy Director of Department of Hospital Services Chief Nursing Officer/Nursing Focal Person in Cambodia for WHO-WPRO

ผศ.ดร. สุจิตรา อู่รัตนมณี (Assist. Prof. Dr. Sujitra Uratanamanee)

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

รศ. ดร. กัญญดา ประจุศิลป (Assoc. Prof. Dr. Guyadar Prachusilpa)

คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผศ. ดร. นรลักขณ์ เอื้อกิจ (Assist. Prof. Dr. Noraluk Ua-Kit)

คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผศ. ร.ต.ต.หญิง ดร. ปชาณัฎฐ์ นันไทยทวีกุล (Assist. Prof. Pol. Sub. Li. Dr. Pachanat Nanthaitaweekul)

คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผศ. ดร. เพ็ญพักตร์ อุทิศ (Assist. Prof. Dr. Penpaktr Uthis)

คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผศ. ดร. รุ้งระวี นาวีเจริญ (Assist. Prof. Dr. Rungrawee Navicharern) 

คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผศ. ดร. รัชนีกร อุปเสน (Assist. Prof. Dr. Ratchaneekorn Upasen)

คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

. ดร. ศกุนตลา อนุเรือง (Dr. Sakuntala Anuruang)

คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้จัดการ (Manager)

ผศ. ดร. รุ้งระวี นาวีเจริญ (Assist. Prof. Dr. Rungrawee Navicharern)          

กองจัดการ

นายธีระพงษ์ ยุพากิ่ง (Mr. Theerapong Yupaking)