กองบรรณาธิการวารสารพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีมติให้มีการตีพิมพ์วารสารแบบรูปเล่มในปีที่ 32 ฉบับที่ 1- 3 พ.ศ. 2563 เป็นปีสุดท้าย ตั้งแต่ปีที่ 33 ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป       วารสารพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะเผยแพร่วารสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น             (E-Journal) ทั้งนี้ ท่านสามารถอ่านบทความในวารสาร และดาวน์โหลดบทความ/วารสารฉบับเต็ม ได้ที่เว็บไซต์ https://he01.tci-thaijo.org/index.php/CUNS/issue/archive โดยท่านสมาชิกและผู้สนใจสามารถสมัครเป็นสมาชิกวารสาร ได้ในอัตราปีละ 500 บาท