การพัฒนาหลักสูตรการสร้างเสริมสุขภาพในการป้องกัน มะเร็งปากมดลูกของศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล

Main Article Content

สุรภา สุขสวัสดิ์
สุวรรณา จันทร์ประเสริฐ
ศิริยุพา สนั่นเรืองศักดิ์
ตติรัตน์ เตชะศักดิ์ศรี
วชรีกร อังคประสาทชัย

Abstract

วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาผลของการพัฒนาหลักสูตรการสร้างเสริมสุขภาพในการป้องกันมะเร็งปากมดลูก ของศูนย์เรียนรู้ทางการพยาบาล
รูปแบบการวิจัย: การวิจัยและพัฒนา
วิธีดำเนินการวิจัย: การศึกษานี้แบ่งเป็น 2 ระยะ คือ 1) การพัฒนาหลักสูตรการสร้างเสริมสุขภาพโดย การวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก ทบทวนเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 2) การประเมินการใช้หลักสูตรการสร้างเสริมสุขภาพจากพยาบาลและนิสิตพยาบาล จำนวน 23 คน เครื่องมือที่ใช้ได้แก่แบบสอบถามความรู้เกี่ยวกับยุทธศาสตร์การสร้างเสริมสุขภาพในการปฏิบัติการพยาบาลและ แบบสอบถามความคิดเห็นต่อการใช้หลักสูตรของศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล ข้อมูลถูกวิเคราะห์โดย การวิเคราะห์เนื้อหา สถิติพรรณนา และสถิติ Wilcoxon signed ranks test


ผลการวิจัย:
1. หลักสูตรการสร้างเสริมสุขภาพในการป้องกันมะเร็งปากมดลูก เนื้อหาประกอบด้วยความเป็นมา ของการให้บริการ ขั้นตอนการให้บริการ และการพัฒนานวัตกรรมการบริการสู่การเป็นศูนย์เรียนรู้ โดยนำยุทธศาสตร์การสร้างเสริมสุขภาพมาเป็นกลวิธีในการดำเนินงาน
2. ภายหลังเข้าร่วมกิจกรรม พยาบาลและนิสิตพยาบาลมีคะแนนเฉลี่ยความรู้เก่ียวกับการใช้ ยุทธศาสตร์การสร้างเสริมสุขภาพเพิ่มขึ้นแต่ไม่มีนัยสำคัญ (Z=1.51, p =.06) และมีคะแนนเฉลี่ยความ คิดเห็นต่อการใช้หลักสูตรของศูนย์การเรียนรู้อยู่ในระดับมากที่สุด (Mean = 4.68, SD=0.26)
สรุป: หลักสูตรการสร้างเสริมสุขภาพในการป้องกันมะเร็งปากมดลูก ได้พัฒนารูปแบบบริการอย่าง ต่อเนื่อง เพื่อที่ว่าพยาบาลสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติการพยาบาลโดยใช้ยุทธศาสตร์การสร้างเสริมสุขภาพ

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Research articles