การสร้างแบบประเมินทักษะการพยาบาลเด็ก สําหรับนักศึกษาพยาบาล

Main Article Content

วิมลพรรณ สังข์สกุล
พัชรี ใจการุณ
สมรัก ครองยุทธ
กตกร ประสารวรณ์
ชนิกานต์ เกษมราช

Abstract

วัตถุประสงค์: เพื่อสร้างและทดสอบแบบประเมินทักษะการพยาบาลเด็ก สำาหรับนักศึกษาพยาบาล แบบแผนการวิจัย: การวิจัยเชิงบรรยาย
วิธีดำเนินการวิจัย: ขั้นตอนการสร้างแบบประเมินทักษะการพยาบาลเด็กประกอบ 7 ขั้นตอน ได้แก่ 1) กำหนดจุดหมายสำหรับการสร้างแบบประเมิน 2) ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 3) วิเคราะห์เนื้อหา และกิจกรรม 4) กำหนดรายการประเมิน 5) ตรวจสอบเนื้อหา 6) ทดสอบแบบประเมิน และ 7) จัดทำคู่มือ กลุ่มตัวอย่าง คือนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 3 จำานวน 75 คน ที่วิทยาลัยพยาบาล บรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ เครื่องมือทางสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์คุณภาพของแบบประเมิน ได้แก่ ดัชนีความสอดคล้อง ความเที่ยงระหว่างผู้ประเมินและความสอดคล้องภายในเนื้อหา
ผลการวิจัย: แบบประเมินทักษะการพยาบาลเด็กที่สร้างขึ้น มีลักษณะเป็นมาตรวัดแบบมาตรประมาณค่า 3 ระดับกับรายการประเมินทักษะปฏิบัติ ประกอบด้วย 6 ทักษะ ได้แก่ การให้นมทางสายยาง การพ่นยา การให้ออกซิเจน การจัดท่าระบายเสมหะ การดูดเสมหะ และการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ ภาพรวมของ แบบประเมินทักษะมีความเชื่อมั่นระหว่างผู้ประเมิน มีค่าความสัมพันธ์มากกว่า .80 และค่าสัมประสิทธิ์ แอลฟาของความสอดคล้องภายในเนื้อหาอยู่ระหว่าง .65-.92
สรุป: แบบประเมินทักษะการพยาบาลเด็กที่มีคุณภาพทั้งความตรงเชิงเนื้อหาและความเที่ยงเหมาะสมในการใช้ประเมินทักษะการพยาบาลเด็กสำหรับนักศึกษาพยาบาล

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Research articles