ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการควบคุมความดันโลหิต ในผู้ป่วยโรคไตเร้ือรังระยะก่อนการบําบัดทดแทนไต

Main Article Content

มลทณา เบ็ญณรงค์
อรวมน ศรียุกตศุทธ
จงจิต เสน่หา
บัญชา สถิระพจน์

Abstract

วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษา 1) การควบคุมความดันโลหิต 2) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการควบคุมความดันโลหิต ในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะก่อนการบำบัดทดแทนไต
แบบแผนงานวิจัย: การศึกษาแบบบรรยายเชิงทำนาย
วิธีดำเนินการวิจัย: กลุ่มตัวอย่าง คือผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังที่ยังไม่ได้รับการบำบัดทดแทนไตมารับบริการที่ คลินิกอายุรกรรมและคลินิกโรคไต ที่โรงพยาบาลตติยภูมิแห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร จำานวน 120 ราย โดยเก็บข้อมูลจาก 1) แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล 2) แบบประเมินเป้าหมายความดันโลหิตและ การควบคุมความดันโลหิต ซึ่งมีค่าดัชนีความตรงตามเนื้อหา เท่ากับ .83 และค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .86 และ 3) แบบสอบถามความสม่ำเสมอในการรับประทานยา ฉบับภาษาไทย ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .78 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา และสถิติถดถอยโลจิสติค
ผลการวิจัย: กลุ่มตัวอย่างควบคุมความดันโลหิตได้ตามเป้าหมายที่ร้อยละ 68.3 ผลการวิเคราะห์ด้วย สถิติถดถอยโลจิสติคพบว่า ตัวแปรอิสระสามารถร่วมกันอธิบายการผันแปรการควบคุมความดันโลหิตได้ ร้อยละ 10.4 (Nagelkerke R2 = 0.104) ระยะของโรคไตเรื้อรังเป็นปัจจัยทำานายที่มีนัยสำคัญทางสถิติ (OR= 5.98, 95% CI = 1.365, 26.210; p <0.05)
สรุป: ทีมสุขภาพควรให้ความสำคัญในการประเมินการควบคุมความดันโลหิตในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะก่อนการบำบัดทดแทนไต และหาวิธีจัดการให้การควบคุมความดันโลหิตเป็นไปตามเป้าหมาย เพื่อชะลอความเสื่อมของไต

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Research articles