ปัจจัยที่สัมพันธ์ต่อการปฏิบัติการพยาบาลเพื่อความปลอดภัย ผู้ป่วยของพยาบาลวิชาชีพ ในโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดเพชรบูรณ์

Main Article Content

ศิวาพร แก้วสมสี
นันทิยา วัฒายุ
นันทวัน สุวรรณรูป

Abstract

วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาการปฏิบัติการพยาบาลเพื่อความปลอดภัยผู้ป่วย และความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย ส่วนบุคคล ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยผู้ป่วย และวัฒนธรรมความปลอดภัยผู้ป่วย กับการปฏิบัติการ พยาบาลเพื่อความปลอดภัยผู้ป่วยของพยาบาลวิชาชีพ
แบบแผนงานวิจัย: การวิจัยแบบพรรณนาเชิงหาความสัมพันธ์
วิธีดำเนินการวิจัย: กลุ่มตัวอย่าง คือ พยาบาลวิชาชีพทุกคน ที่ปฏิบัติงานมากกว่า 1 ปีขึ้นไป ที่โรงพยาบาล ชุมชน 7 แห่ง จำนวน 259 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยผู้ป่วย วัฒนธรรมความปลอดภัยผู้ป่วย และการปฏิบัติการพยาบาลเพื่อความปลอดภัยผู้ป่วย มีค่าความตรง ตามเนื้อหา (Content Validity) เท่ากับ .85, .94 และ .86 ตามลำดับ มีค่าความเที่ยงของแบบสอบถาม (reliability) เท่ากับ .61, .87 และ .84 ตามลำดับ มีเพียงพยาบาลวิชาชีพจำนวน 202 คน ตอบกลับ แบบสอบถาม คิดเป็นร้อยละ 77.99 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ แบบพอยด์ไบซีเรียลและสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบสเปียร์แมน
ผลการวิจัย: กลุ่มตัวอย่างมีคะแนนการปฏิบัติการพยาบาลเพื่อความปลอดภัยผู้ป่วยอยู่ในระดับมากที่สุด ( x = 4.25, SD = 9.10) และวัฒนธรรมความปลอดภัยผู้ป่วยเป็นปัจจัยเดียวที่มีความสัมพันธ์กับการ ปฏิบัติการพยาบาลเพื่อความปลอดภัยผู้ป่วยอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (r = .303, p < .001) สรุป: ผลการศึกษาในครั้งนี้ ได้แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของการปรับปรุงวัฒนธรรมความปลอดภัยผู้ป่วยในหน่วยบริการปฐมภูมิ เพื่อที่จะส่งเสริมคุณภาพการดูแลและความปลอดภัยผู้ป่วยที่ดียิ่งขึ้น

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Research articles