Current Issue

Vol. 43 No. 1 (2020): January - June

     ในปัจจุบันวิทยาการความรู้ความก้าวหน้าทางด้านสุขศึกษาได้เปลี่ยนแปลงอย่างตลอดเวลา เพื่อคงไว้และก้าวตามซึ่งองค์ความรู้ใหม่อย่างต่อเนื่องเป็นความท้าทายอย่างหนึ่งที่วารสารสุขศึกษามุ่งพัฒนาให้บรรลุวัตถุประสงค์โดยจัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่วิทยาการความก้าวหน้าทางสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ องค์ความรู้และนวัตกรรมที่มีคุณค่าต่อวิชาการและวิชาชีพสุขศึกษา ส่งเสริมสุขภาพและการสาธารณสุข ในวารสารสุขศึกษา ปีที่ 43 เล่มที่ 1 นี้นั้น เต็มเปี่ยมไปด้วยบทความวิจัยและบทความวิชาการที่หลากหลาย การศึกษาผลของโปรแกรมสร้างเสริมพฤติกรรมป้องกันอาการปวดหลังส่วนล่างของพยาบาลประจำห้องผ่าตัด โรงพยาบาลสังกัดมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร การศึกษาปัจจัยทำนายพฤติกรรมบริโภคเนื้อสัตว์ดิบของประชาชน อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน ประสิทธิผลของโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารและการออกกำลังกายในนักเรียนประถมศึกษาที่มีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วนในจังหวัดอ่างทอง การประยุกต์ทฤษฎีปัญญาสังคมเพื่อการเรียนรู้เรื่องการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กรุงเทพมหานคร ปัจจัยที่ส่งผลต่อความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

     นอกจากนี้จะประกอบไปด้วยบทความวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโปรแกรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของครอบครัวด้านการใช้ยาอย่างสม่ำเสมอ สำหรับผู้สูงอายุมุสลิมที่มีภาวะความดันโลหิตสูงที่ควบคุมระดับความดันโลหิตไม่ได้: ความเป็นไปได้ในการนำไปใช้ ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้ารับบริการนวดแผนไทยของผู้สูงอายุในจังหวัดพะเยา ผลของโปรแกรมการบริโภคอาหารเพื่อควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดในผู้ป่วยเบาหวานสูงอายุชาวไทยมุสลิม จังหวัดนราธิวาส ประสิทธิผลของโปรแกรมการประยุกต์ทฤษฎีการรับรู้ความสามารถของตนเองร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคมต่อพฤติกรรมการเลิกสูบบุหรี่ของผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผลของโปรแกรมการจัดการตนเองในผู้สูงอายุโรคข้อเข่าเสื่อมจังหวัดอ่างทอง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ได้รับการดูแลแบบประคับประคองในระยะท้าย จังหวัดเชียงราย ทั้งนี้จะเห็นได้ว่าบทความวิจัยภายในเล่มนี้มีความหลากหลายขององค์ความรู้อย่างครอบคลุมเป็นอย่างยิ่ง ตั้งแต่เรื่องของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารและการออกกำลังกาย รวมไปถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อความฉลาดทางอารมณ์ แม้แต่ในเรื่องของการให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตของผู้ที่ได้รับการดูแลแบบประคับประคองในช่วงสุดท้ายของการใช้ชีวิต อย่างไรก็ตามบทความวิชาการนั้นก็เป็นที่น่าสนใจ ซึ่งได้นำเสนอแนวทางการออกแบบโครงสร้างหลักสูตรกิจกรรมศิลปะจากแนวคิดศิลปะเพื่อการบำบัดในการส่งเสริมการเห็นคุณค่าในตนเองให้แก่เด็กที่ประสบปัญหาครอบครัวซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่สามารถนำไปต่อยอดต่อการดำเนินการวิจัยในครั้งต่อไปได้  อีกทั้งการศึกษาเบื้องต้นถึงแนวทางส่งเสริมการใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าให้ ผู้สูงวัยยุคใหม่ด้วยสื่อสร้างสรรค์

     ในท้ายนี้ ทางกองบรรณาธิการวารสารสุขศึกษาหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบทความวิจัยและบทความวิชาการภายใน เล่มนี้จักก่อคุณประโยชน์ต่อการเสริมสร้างองค์ความรู้ และเป็นเวทีกลางที่ช่วยกระตุ้นก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเชิงวิชาการทางด้านสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ นำไปสู่การเรียนรู้ที่ไม่มีสิ้นสุด และนวัตกรรมอันสร้างสรรค์ต่อไปได้ และขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความกรุณาต่อวารสารฯ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาให้คงไว้ซึ่งมาตรฐาน

 

บรรณาธิการ

รองศาสตราจารย์ ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์

Published: 2020-05-01

Research Article

View All Issues

ขอแจ้งค่าธรรมเนียมการส่งบทความเพื่อเข้ารับการพิจารณาตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารสุขศึกษา ดังนี้

 

                                                 กรณีประสงค์ตีพิมพ์เผยแพร่แบบปกติ

                                                 เป็นจำนวนเงิน 4,000.- บาท (สี่พันบาทถ้วน)

* หมายเหตุ

  1. การชำระค่าธรรมเนียมการส่งบทความเพื่อเข้ารับการพิจารณาตีพิมพ์เผยแพร่นั้น "ไม่ได้เป็นที่ยืนยันว่าบทความของท่านจะได้รับการตีพิมพ์ลงในวารสารสุขศึกษา" เนื่องจากบทความจะต้องได้รับการประเมินคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 2 ท่าน และบรรณาธิการก่อน จึงจะดำเนินการแจ้งผลการพิจารณาว่าบทความของท่านผ่านการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 2 ท่านให้ลงตีพิมพ์เผยแพร่ได้หรือไม่
  2. ขอแจ้งให้ท่านรับทราบก่อนส่งบทความเพื่อเข้ารับตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารสุขศึกษา กรณีที่บทความของท่าน "ถูกปฏิเสธการลงตีพิมพ์" จากผู้ทรงคุณวุฒิ หรือบรรณาธิการ ทางกองบรรณาธิการจะไม่คืนค่าธรรมเนียมให้กับผู้นิพนธ์ทุกกรณี เนื่องจากค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะเป็นค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิที่ประเมินบทความของท่าน

 

การชำระค่าธรรมเนียม

  ชำระค่าธรรมเนียมโดยการโอนเข้าบัญชีธนาคาร

 

  เลขที่บัญชี 254-217786-0

  ชื่อบัญชี นางสาวมลินี สมภพเจริญ และนางสาวศรัณญา เบญจกุล

  ธนาคาร ไทยพาณิชย์ สาขา โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ประเภทบัญชี ออมทรัพย์

 

หลังจากชำระค่าธรรมเนียมแล้ว โปรดส่งหลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมผ่านทางอีเมล์ hjournal2560@gmail.com