Archives

 • January - June
  Vol. 43 No. 1 (2020)

       ในปัจจุบันวิทยาการความรู้ความก้าวหน้าทางด้านสุขศึกษาได้เปลี่ยนแปลงอย่างตลอดเวลา เพื่อคงไว้และก้าวตามซึ่งองค์ความรู้ใหม่อย่างต่อเนื่องเป็นความท้าทายอย่างหนึ่งที่วารสารสุขศึกษามุ่งพัฒนาให้บรรลุวัตถุประสงค์โดยจัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่วิทยาการความก้าวหน้าทางสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ องค์ความรู้และนวัตกรรมที่มีคุณค่าต่อวิชาการและวิชาชีพสุขศึกษา ส่งเสริมสุขภาพและการสาธารณสุข ในวารสารสุขศึกษา ปีที่ 43 เล่มที่ 1 นี้นั้น เต็มเปี่ยมไปด้วยบทความวิจัยและบทความวิชาการที่หลากหลาย การศึกษาผลของโปรแกรมสร้างเสริมพฤติกรรมป้องกันอาการปวดหลังส่วนล่างของพยาบาลประจำห้องผ่าตัด โรงพยาบาลสังกัดมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร การศึกษาปัจจัยทำนายพฤติกรรมบริโภคเนื้อสัตว์ดิบของประชาชน อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน ประสิทธิผลของโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารและการออกกำลังกายในนักเรียนประถมศึกษาที่มีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วนในจังหวัดอ่างทอง การประยุกต์ทฤษฎีปัญญาสังคมเพื่อการเรียนรู้เรื่องการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กรุงเทพมหานคร ปัจจัยที่ส่งผลต่อความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

       นอกจากนี้จะประกอบไปด้วยบทความวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโปรแกรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของครอบครัวด้านการใช้ยาอย่างสม่ำเสมอ สำหรับผู้สูงอายุมุสลิมที่มีภาวะความดันโลหิตสูงที่ควบคุมระดับความดันโลหิตไม่ได้: ความเป็นไปได้ในการนำไปใช้ ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้ารับบริการนวดแผนไทยของผู้สูงอายุในจังหวัดพะเยา ผลของโปรแกรมการบริโภคอาหารเพื่อควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดในผู้ป่วยเบาหวานสูงอายุชาวไทยมุสลิม จังหวัดนราธิวาส ประสิทธิผลของโปรแกรมการประยุกต์ทฤษฎีการรับรู้ความสามารถของตนเองร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคมต่อพฤติกรรมการเลิกสูบบุหรี่ของผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผลของโปรแกรมการจัดการตนเองในผู้สูงอายุโรคข้อเข่าเสื่อมจังหวัดอ่างทอง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ได้รับการดูแลแบบประคับประคองในระยะท้าย จังหวัดเชียงราย ทั้งนี้จะเห็นได้ว่าบทความวิจัยภายในเล่มนี้มีความหลากหลายขององค์ความรู้อย่างครอบคลุมเป็นอย่างยิ่ง ตั้งแต่เรื่องของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารและการออกกำลังกาย รวมไปถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อความฉลาดทางอารมณ์ แม้แต่ในเรื่องของการให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตของผู้ที่ได้รับการดูแลแบบประคับประคองในช่วงสุดท้ายของการใช้ชีวิต อย่างไรก็ตามบทความวิชาการนั้นก็เป็นที่น่าสนใจ ซึ่งได้นำเสนอแนวทางการออกแบบโครงสร้างหลักสูตรกิจกรรมศิลปะจากแนวคิดศิลปะเพื่อการบำบัดในการส่งเสริมการเห็นคุณค่าในตนเองให้แก่เด็กที่ประสบปัญหาครอบครัวซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่สามารถนำไปต่อยอดต่อการดำเนินการวิจัยในครั้งต่อไปได้  อีกทั้งการศึกษาเบื้องต้นถึงแนวทางส่งเสริมการใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าให้ ผู้สูงวัยยุคใหม่ด้วยสื่อสร้างสรรค์

       ในท้ายนี้ ทางกองบรรณาธิการวารสารสุขศึกษาหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบทความวิจัยและบทความวิชาการภายใน เล่มนี้จักก่อคุณประโยชน์ต่อการเสริมสร้างองค์ความรู้ และเป็นเวทีกลางที่ช่วยกระตุ้นก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเชิงวิชาการทางด้านสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ นำไปสู่การเรียนรู้ที่ไม่มีสิ้นสุด และนวัตกรรมอันสร้างสรรค์ต่อไปได้ และขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความกรุณาต่อวารสารฯ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาให้คงไว้ซึ่งมาตรฐาน

   

  บรรณาธิการ

  รองศาสตราจารย์ ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์

 • July-December
  Vol. 42 No. 2 (2019)
 • January - June
  Vol. 42 No. 1 (2019)
 • July-December
  Vol. 41 No. 2 (2018)
 • January-June
  Vol. 41 No. 1 (2018)
 • July-December
  Vol. 40 No. 2 (2017)
 • January-June
  Vol. 40 No. 1 (2017)
 • July-December
  Vol. 39 No. 2 (2016)
 • January - June
  Vol. 39 No. 1 (2016)
 • September - December
  Vol. 38 No. 3 (2015)
1-10 of 24