Login or Register to make a submission.

As part of the submission process, authors are required to check off their submission's compliance with all of the following items, and submissions may be returned to authors that do not adhere to these guidelines.

 • ส่งบทความวิจัย/ วิชาการต้นฉบับที่จะลงตีพิมพ์อยู่ในรูปไฟล์ Microsoft Word ส่งมายัง https://www.tci-thaijo.org/index.php/muhed/index
 • ผู้นิพนธ์ต้องรับรองว่าบทความวิจัย/ วิชาการ ของท่านไม่เคยตีพิมพ์ หรือกำลังส่งไปลงตีพิมพ์ในวารสาร หนังสืออื่น ๆ นอกจากวารสารสุขศึกษา และข้าพเจ้ายินยอมให้นำบทความฯ นี้ ลงพิมพ์ในวารสารสุขศึกษา ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ทั้งนี้ หากพบว่ามีการส่งบทความฯ เข้ารับการพิจารณาที่อื่นด้วย ข้าพเจ้ายินดีให้ทางวารสารฯ ยกเลิกการพิจารณาโดยทันที
 • ผู้นิพนธ์ต้องรับรองว่าผู้นิพนธ์ร่วมในบทความฯ นี้ รับทราบและยินยอมให้ส่งบทความเข้ารับการพิจารณาลงตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารสุขศึกษา โดยต้องส่งหนังสือรับรองที่ลงลายมือชื่อผู้นิพนธ์ทุกท่านมายังวารสารฯ ด้วย
 • กรณีมีการทำวิจัยในมนุษย์ ผู้นิพนธ์ต้องได้รับการการอนุมัติให้ทำวิจัยในมนุษย์ จากคณะกรรมการจริยธรรม และต้องส่งสำเนาการอนุมัติให้การทำวิจัยในมนุษย์ มายังวารสารสุขศึกษาด้วย
 • ผู้นิพนธ์เตรียมบทความฯ ตามรูปแบบที่ทางวารสารฯ กำหนด
 • ผู้นิพนธ์ต้องชำระเงินค่าธรรมเนียมตามประกาศ ทั้งนี้ หากบทความฯ ถูกประเมินว่า "ไม่ผ่านการพิจารณาและไม่รับลงตีพิมพ์" ทางวารสารฯ จะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมทุกกรณี เนื่องจากเงินส่วนนี้จะถูกนำใช้สำหรับเป็นค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ
 • ผู้นิพนธ์ชำระเงินค่าธรรมเนียมแล้ว และภายหลังขอยกเลิกการลงตีพิมพ์ ทางวารสารฯ จะไม่โอนเงินค่าธรรมเนียมดังกล่าวคืนทุกกรณี เนื่องจากเงินส่วนนี้จะถูกนำใช้สำหรับเป็นค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ
 • ผู้นิพนธ์ได้อ่านรายการตรวจสอบก่อนส่งบทความ ข้อกำหนดครบทุกข้อและยอมรับข้อตกลงทุกประการ

Documents for Download

1.คำแนะนำการเตรียมต้นฉบับและการส่งบทความวิชาการหรือบทความงานวิจัยเพื่อเผยแพร่

2. ใบส่งบทความสำหรับผู้นิพนธ์

3. หนังสือรับรองบทความวิชาการ/ ผลงานวิจัย

Aims and Scope (วัตถุประสงค์และขอบเขตการตีพิมพ์)

วารสารสุขศึกษาจัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่วิทยาการความก้าวหน้าทางสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ องค์ความรู้และนวัตกรรมที่มีคุณค่าต่อวิชาการและวิชาชีพสุขศึกษา ส่งเสริมสุขภาพและการสาธารณสุข โดยมีขอบเขตเนื้อหาทางวิชาการดังนี้ จิตวิทยาสุขภาพ (Health Psychology) สุขศึกษา (Health Education) การสื่อสารสุขภาพ (Health Communication) พฤติกรรมสุขภาพ (Health Behavior) และการสาธารณสุข (Public Health)

ประเภทบทความ

          1. วารสารสุขศึกษา รับบทความต้นฉบับทั้งที่เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยเป็นบทความที่ไม่เคยตีพิมพ์ที่ใดมาก่อน หรือไม่อยู่ระหว่างรอการตอบรับตีพิมพ์ในวารสารฉบับใด ๆ

          2. บทความต้นฉบับ ที่เตรียมการเผยแพร่ทั้งในรูปของบทความวิจัย (Research article) บทความปริทัศน์ (Review article) บทความวิชาการหรือบทความพิเศษ (Academic article) ทางสุขศึกษาส่งเสริมสุขภาพและพฤติกรรมศาสตร์ และศาสตร์ที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับการสาธารณสุข ทั้งนี้เพื่อเพิ่มพูนความรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และคงไว้ซึ่งความเป็นวิชาชีพ

          3. กรณีบทความวิจัยจากวิทยานิพนธ์ ต้องมีหนังสือรับรองและลงนามทั้งอาจารย์ที่ปรึกษาหลักและนักศึกษาผู้ทำวิทยานิพนธ์

Peer Review Process (กระบวนการ Review)

 1. บทความต้นฉบับทุกเรื่องต้องผ่านการพิจารณาจากผู้เชี่ยวชาญในกองบรรณาธิการ และบทความที่ผ่านการกลั่นกรองจากกองบรรณาธิการจะได้รับการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer-review) จำนวน 2 ท่าน ต่อไป
 2. บทความจะได้รับการทบทวนจากผู้ทรงคุณวุฒิ ด้วยความโปร่งใส โดยประเภทของการทบทวน (Peer-review) คือ Double-Blinded (ไม่เปิดเผยชื่อผู้แต่งและผู้ทรงคุณวุฒิ)

 Publication Frequency (กำหนดออก)

          ปีละ 2 ฉบับ

     ช่วงเดือน มกราคม-มิถุนายน 1 ฉบับ

     ช่วงเดือน กรกฎาคม-ธันวาคม 1 ฉบับ

 Registration fee (ค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์เผยแพร่บทความ)

ค่าธรรมเนียมการส่งบทความเพื่อเข้ารับการพิจารณาตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารสุขศึกษา ดังนี้

1 กรณีประสงค์ตีพิมพ์เผยแพร่โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ จำนวน 2 ท่าน มีอัตราค่าธรรมเนียม ดังนี้

       1.1 บุคคลภายนอก 3,000 .- บาท (สามพันบาทถ้วน)

       1.2 บุคคลภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 2,000 .- บาท (สองพันบาทถ้วน)

2 กรณีประสงค์ตีพิมพ์เผยแพร่โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ จำนวน 3 ท่าน มีอัตราค่าธรรมเนียม ดังนี้

       2.1 บุคคลภายนอก 3,500 .- บาท (สามพันห้าร้อยบาทถ้วน)             

       2.2 บุคคลภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 2,500 .- บาท (สองพันห้าร้อยบาทถ้วน)

* หมายเหตุ

 1. การชำระค่าธรรมเนียมการส่งบทความเพื่อเข้ารับการพิจารณาตีพิมพ์เผยแพร่นั้น "ไม่ได้ยืนยันว่าบทความของท่านจะได้รับการตีพิมพ์ลงในวารสารสุขศึกษา" เนื่องจากบทความจะต้องได้รับการประเมินคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 2-3 ท่าน และบรรณาธิการก่อน จึงจะดำเนินการแจ้งผลการพิจารณาว่าบทความของท่านผ่านการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 2-3 ท่านให้ลงตีพิมพ์เผยแพรได้หรือไม่
 2. ขอแจ้งให้ท่านรับทราบก่อนส่งบทความเพื่อเข้ารับตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารสุขศึกษา กรณีที่บทความของท่าน “ถูกปฏิเสธการลงตีพิมพ์" จากผู้ทรงคุณวุฒิ หรือบรรณาธิการ ทางกองบรรณาธิการจะไม่คืนค่าธรรมเนียมให้กับผู้นิพนธ์ทุกกรณี เนื่องจากค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะเป็นค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิที่ประเมินบทความของท่าน