Announcements

เปิดรับบทความ จำนวน 10 บทความ เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ ปีที่ 43 ฉบับที่ 2 ปี (กรกฎาคม – ธันวาคม 2563)

2020-03-06

เพื่อเป็นการเผยแพร่วิทยาการความก้าวหน้าทางสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ การส่งเสริมสุขภาพ การสื่อสารสุขภาพ จิตวิทยาในงานสาธารณสุข การสาธารณสุขและเผยแพร่งานวิจัย นวัตกรรมที่มีคุณค่าต่อวิชาการและวิชาชีพสุขศึกษา ทางวารสารสุขศึกษาจึง ใคร่ขอเชิญนักวิจัย คณาจารย์ หรือบุคลากรหน่วยงานภายนอก ส่งบทความวิชาการ หรือบทความวิจัยเพื่อรับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารสุขศึกษา ปีที่ 43 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2563 จำนวน 10 บทความ โดยเปิดรับตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึง วันที่ 30 เมษายน 2563