Announcements

เปิดรับบทความ จำนวน 3 บทความ เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ ปีที่ 43 ฉบับที่ 2 ปี (กรกฎาคม – ธันวาคม 2563)

2020-05-25

เพื่อเป็นการเผยแพร่วิทยาการความก้าวหน้าทางสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ การส่งเสริมสุขภาพ การสื่อสารสุขภาพ จิตวิทยาในงานสาธารณสุข การสาธารณสุขและเผยแพร่งานวิจัย นวัตกรรมที่มีคุณค่าต่อวิชาการและวิชาชีพสุขศึกษา ทางวารสารสุขศึกษาจึง ใคร่ขอเชิญนักวิจัย คณาจารย์ หรือบุคลากรหน่วยงานภายนอก ส่งบทความวิชาการ หรือบทความวิจัยเพื่อรับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารสุขศึกษา ปีที่ 43 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2563 จำนวน 3 บทความ โดยเปิดรับตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2563

การติดต่อในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

2020-05-02

เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องลดการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว ดังนั้นการดำเนินงานวารสารสุขศึกษาจึงต้องปฏิบัติงานจากที่พักอาศัย (Work from home) โดยสามารถติดต่อโดยวิธีการ ดังนี้ 

โทรศัพท์มือถือ: 090-993-3903 
อีเมล์: hjournal2560@gmail.com

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

หมายเหตุ: ติดต่อในวันและเวลาราชการเท่านั้น

เปิดรับบทความ จำนวน 10 บทความ เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ ปีที่ 43 ฉบับที่ 2 ปี (กรกฎาคม – ธันวาคม 2563)

2020-03-06

เพื่อเป็นการเผยแพร่วิทยาการความก้าวหน้าทางสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ การส่งเสริมสุขภาพ การสื่อสารสุขภาพ จิตวิทยาในงานสาธารณสุข การสาธารณสุขและเผยแพร่งานวิจัย นวัตกรรมที่มีคุณค่าต่อวิชาการและวิชาชีพสุขศึกษา ทางวารสารสุขศึกษาจึง ใคร่ขอเชิญนักวิจัย คณาจารย์ หรือบุคลากรหน่วยงานภายนอก ส่งบทความวิชาการ หรือบทความวิจัยเพื่อรับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารสุขศึกษา ปีที่ 43 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2563 จำนวน 10 บทความ โดยเปิดรับตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึง วันที่ 30 เมษายน 2563