About the Journal

ISSN: 0125-0744 (Print) 

ISSN: 2697-5734 (Online)

 

About the Journal (เกี่ยวกับวารสาร)

ได้ดำเนินการจัดทำวารสารสุขศึกษามาตั้งแต่ปี 2520 ปัจจุบันเป็นระยะเวลากว่า 43 ปีแล้ว และมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาวารสารสุขฯให้มีมาตราฐานและเป็นที่ยอมรับมากยิ่งขึ้น

 

Aims and Scope (วัตถุประสงค์และขอบเขตการตีพิมพ์)

วารสารสุขศึกษาจัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่วิทยาการความก้าวหน้าทางสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ องค์ความรู้และนวัตกรรมที่มีคุณค่าต่อวิชาการและวิชาชีพสุขศึกษา ส่งเสริมสุขภาพและการสาธารณสุข โดยมีขอบเขตเนื้อหาทางวิชาการดังนี้ จิตวิทยาสุขภาพ (Health Psychology) สุขศึกษา (Health Education) การสื่อสารสุขภาพ (Health Communication) พฤติกรรมสุขภาพ (Health Behavior) และการสาธารณสุข (Public Health)

 

ประเภทบทความ

   1. วารสารสุขศึกษา รับบทความต้นฉบับทั้งที่เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยเป็นบทความที่ไม่เคยตีพิมพ์ที่ใดมาก่อน หรือไม่อยู่ระหว่างรอการตอบรับตีพิมพ์ในวารสารฉบับใดๆ

   2. บทความต้นฉบับ ที่เตรียมการเผยแพร่ทั้งในรูปของบทความวิจัย (Research article) บทความปริทัศน์ (Review article) บทความวิชาการหรือบทความพิเศษ (Academic article) ทางสุขศึกษาส่งเสริมสุขภาพและพฤติกรรมศาสตร์ และศาสตร์ที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับการสาธารณสุข ทั้งนี้เพื่อเพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และคงไว้ซึ่งความเป็นวิชาชีพ

   3. กรณีบทความวิจัยจากวิทยานิพนธ์ ต้องมีหนังสือรับรองและลงนามทั้งอาจารย์ที่ปรึกษาหลักและนักศึกษาผู้ทำวิทยานิพนธ์

 

Peer Review Process (กระบวนการ Review)

  1. บทความต้นฉบับทุกเรื่องต้องผ่านการพิจารณาจากผู้เชี่ยวชาญในกองบรรณาธิการ และบทความที่ผ่านการกลั่นกรองจากกองบรรณาธิการจะได้รับการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer-review) จำนวน 2 ท่าน ต่อไป
  2. บทความจะได้รับการทบทวนจากผู้ทรงคุณวุฒิ ด้วยความโปร่งใส โดยประเภทของการทบทวน (Peer-review) คือ Double-Blinded (ไม่เปิดเผยชื่อผู้แต่งและผู้ทรงคุณวุฒิ)

 

Publication Frequency (กำหนดออก)

          ปีละ 2 ฉบับ

     ช่วงเดือน มกราคม-มิถุนายน 1 ฉบับ

     ช่วงเดือน กรกฎาคม-ธันวาคม 1 ฉบับ

 

Registration fee (ค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์เผยแพร่บทความ)

ขอแจ้งค่าธรรมเนียมการส่งบทความเพื่อเข้ารับการพิจารณาตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารสุขศึกษา ดังนี้

                                                 กรณีประสงค์ตีพิมพ์เผยแพร่แบบปกติ

                                               เป็นจำนวนเงิน 4,000.- บาท (สี่พันบาทถ้วน)

* หมายเหตุ

  1. การชำระค่าธรรมเนียมการส่งบทความเพื่อเข้ารับการพิจารณาตีพิมพ์เผยแพร่นั้น "ไม่ได้เป็นที่ยืนยันว่าบทความของท่านจะได้รับการตีพิมพ์ลงในวารสารสุขศึกษา" เนื่องจากบทความจะต้องได้รับการประเมินคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 2 ท่าน และบรรณาธิการก่อน จึงจะดำเนินการแจ้งผลการพิจารณาว่าบทความของท่านผ่านการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 2 ท่านให้ลงตีพิมพ์เผยแพร่ได้หรือไม่
  2. ขอแจ้งให้ท่านรับทราบก่อนส่งบทความเพื่อเข้ารับตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารสุขศึกษา กรณีที่บทความของท่าน "ถูกปฏิเสธการลงตีพิมพ์" จากผู้ทรงคุณวุฒิ หรือบรรณาธิการ ทางกองบรรณาธิการจะไม่คืนค่าธรรมเนียมให้กับผู้นิพนธ์ทุกกรณี เนื่องจากค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะเป็นค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิที่ประเมินบทความของท่าน

 

การชำระค่าธรรมเนียม ชำระค่าธรรมเนียมโดยการโอนเข้าบัญชีธนาคาร

  เลขที่บัญชี 254-217786-0

  ชื่อบัญชี นางสาวมลินี สมภพเจริญ และนางสาวศรัณญา เบญจกุล

  ธนาคาร ไทยพาณิชย์ สาขา โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ประเภทบัญชี ออมทรัพย์

หลังจากชำระค่าธรรมเนียมแล้ว โปรดส่งหลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมผ่านทางอีเมล์ hjournal2560@gmail.com

 

Sources of Support (ผู้ให้การสนับสนุน)