บรรณาธิการ

รศ. ดร.ธนิดา ผาติเสนะ                 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

 

รองบรรณาธิการ

1. รศ. ดร.อรรถวิทย์ สิงห์ศาลาแสง                    

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

2. ผศ. ดร.ธวัชชัย เอกสันติ                              

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

3. ดร.ฐิติมา ระย้าเพ็ชร                                   

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

 

กองบรรณาธิการ

1. ศ. ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์                              

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2. รศ. ดร.พรรณี บัญชรหัตถกิจ                         

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์

3. รศ. พญ.ชวัลญ์ญา รัตนพิฑูลย์                        

สำนักวิชาแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

4. รศ. ดร.อุไรวรรณ อินทร์ม่วง                         

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

5. รศ. ดร.มณฑา เก่งการพานิช                         

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

6. รศ. ดร.ทองทิพย์ สละวงษ์ลักษณ์                    

นักวิชาการอิสระ

7. ผศ. ดร.ชลาลัย หาญเจนลักษณ์                     

สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี                        

8. ผศ. ดร.ศรัณญา เบญจกุล                                  

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

9. ดร.สินศักดิ์ชนม์ อุ่นพรมมี                            

ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

10. ดร.อัศมน ลิ่มสกุล                                      

ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

11. ผศ. ดร.สุรีย์ ธรรมมิกบวร                            

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

 12. รศ. ดร.พุฒิพงศ์ สัตยวงศ์ทิพย์            

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

13. ผศ. ดร.ทิวากรณ์ ราชูธร                              

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

14. ผศ. ดร.จารุวรรณ ไตรทิพย์สมบัติ                   

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

 15. ผศ. ดร.รชานนท์ ง่วนใจรัก                           

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

 16. ดร.พัชรี ศรีกุตา                                        

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

17. ดร.ปาริชาติ วงษ์วริศรา                               

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

 

เลขานุการจัดทำวารสาร

 1. นางปัทมาภรณ์ อำไพกูล                              

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

2. นางสาวอณุภา สุวรรณชาติ                           

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา