ที่ปรึกษา

1. นายแพทย์โสภณ  เมฆธน

    อดีตปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

2. ศ.ดร.สมจิตต์ สุพรรณทัสน์

    นายกสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา    

3. ศ.ดร.วัลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา

    ที่ปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

4. รศ.นพ.ดร.พิทยา จารุพูนผล

    ภาควิชาอนามัยครอบครัว คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

5. รศ.ดร.นพ.ธวัชชัย  กมลธรรม

    คณบดีวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา      

บรรณาธิการ

    รศ.ดร.ชะนวนทอง  ธนสุกาญจน์

    คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

รองบรรณาธิการ    

1. ผศ.ดร.มลินี สมภพเจริญ

    ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

2. รศ.ดร.มณฑา  เก่งการพานิช

    ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

3. ผศ.ดร.ศรัณญา  เบญจกุล

    ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

กองบรรณาธิการ

1. ศ.นพ.ประกิต  วาทีสาธกกิจ

    เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่                                  

2. ศ.นพ.ทวิป  กิตยาภรณ์

    ข้าราชการบำนาญ                                      

3. ศ.ดร.อรษา  สุตเธียรกุล

    คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์                                      

4. ศ.ดร.สุภางค์  จันทวานิช

    ข้าราชการบำนาญ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย                           

5. ศ.ดร.สุวิมล  ว่องวาณิช

    คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

6. รศ.ดร.ประภาเพ็ญ  สุวรรณ

    ข้าราชการบำนาญ

7. รศ.ดร.สุรีย์  จันทรโมลี

    กรรมการสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา

8. รศ.ดร.รุ่งโรจน์  พุ่มริ้ว

    คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  

9. รศ.ดร.นิรัตน์  อิมามี

    คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

10. รศ.ดร.ประสิทธิ์  ลีระพันธ์

    ข้าราชการบำนาญ

11. รศ.ดร.เฉลิมพล  ตันสกุล

    คณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

12. ผศ.ดร.ลักขณา  เติมศิริกุลชัย

    ผู้จัดการโครงการพัฒนาศักยภาพกำลังคน ด้านการควบคุมยาสูบ

13. รศ.ดร.สุปรียา  ตันสกุล

    กรรมการบริหารสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา  

14. รศ.ธราดล  เก่งการพานิช

    ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล    

15. รศ.ดร.มณีรัตน์  ธีระวิวัฒน์ 

    ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

16. รศ.ดร.ขวัญเมือง  แก้วดำเกิง 

    ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

17. ผศ.ดร.ภรณี  วัฒนสมบูรณ์

    ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

18. อาจารย์ ดร.อลงกรณ์   เปกาลี

    ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล