Contact

วารสารสุขศึกษา
ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
420/1 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

Principal Contact

ผู้ช่วยศาสตราจารย์มลินี สมภพเจริญ
รองบรรณาธิการ
ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Phone 063-895-6954

Support Contact

นายคณาทรัพย์ ธวัฒติง
Phone 064-632-9487