ISSN (เดิม)

ISSN: 0125-0744 (Print)

ISSN: 2697-5734 (Online)

ISSN (ใหม่)

ISSN: 3027-6934 (Online)

 

ชื่อเต็มวารสาร: วารสารสุขศึกษา 

Name Journal: Thai Journal of Health Education 

ชื่อย่อวารสาร: ว.สุขศึกษา (ใช้สำหรับการอ้างอิง)

Journal Abbreviation: TH. J. of Health Edu. (ใช้สำหรับการอ้างอิง)

 

Aims and Scope (วัตถุประสงค์และขอบเขตการตีพิมพ์)

วารสารสุขศึกษาจัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่วิทยาการความก้าวหน้าทางสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ องค์ความรู้และนวัตกรรมที่มีคุณค่าต่อวิชาการและวิชาชีพสุขศึกษา ส่งเสริมสุขภาพและการสาธารณสุข โดยมีขอบเขตเนื้อหาทางวิชาการดังนี้ จิตวิทยาสุขภาพ (Health Psychology) สุขศึกษา (Health Education) การสื่อสารสุขภาพ (Health Communication) พฤติกรรมสุขภาพ (Health Behavior) และการสาธารณสุข (Public Health)

สาขาหลัก: Health Sciences

สาขาย่อย: Psychology / Social Sciences / Health Professions

ประเภทบทความ

   1. วารสารสุขศึกษา รับบทความต้นฉบับภาษาไทย โดยเป็นบทความที่ไม่เคยตีพิมพ์ที่ใดมาก่อน หรือไม่อยู่ระหว่างรอการตอบรับตีพิมพ์ในวารสารฉบับใดๆ

   2. บทความต้นฉบับ ที่เตรียมการเผยแพร่ทั้งในรูปของบทความวิจัย (Research article) บทความปริทัศน์ (Review article) บทความวิชาการหรือบทความพิเศษ (Academic article) ทางสุขศึกษาส่งเสริมสุขภาพและพฤติกรรมศาสตร์ และศาสตร์ที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับการสาธารณสุข ทั้งนี้เพื่อเพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และคงไว้ซึ่งความเป็นวิชาชีพ

   3. กรณีบทความวิจัยจากวิทยานิพนธ์ ต้องมีหนังสือรับรองและลงนามทั้งอาจารย์ที่ปรึกษาหลักและนักศึกษาผู้ทำวิทยานิพนธ์

 

Peer Review Process (กระบวนการ Review)

  1. บทความต้นฉบับทุกเรื่องต้องผ่านการพิจารณาจากผู้เชี่ยวชาญในกองบรรณาธิการ และบทความที่ผ่านการกลั่นกรองจากกองบรรณาธิการจะได้รับการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer-review) อย่างน้อย จำนวน 2 ท่าน 
  2. บทความจะได้รับการทบทวนจากผู้ทรงคุณวุฒิ ด้วยความโปร่งใส โดยประเภทของการทบทวน (Peer-review) คือ Double-Blinded (ไม่เปิดเผยชื่อผู้แต่งและผู้ทรงคุณวุฒิ)

 

Publication Frequency (กำหนดออก)

          ปีละ 2 ฉบับ

     ช่วงเดือน มกราคม-มิถุนายน 1 ฉบับ

     ช่วงเดือน กรกฎาคม-ธันวาคม 1 ฉบับ

การเตรียมบทความเบื้องต้น

1. เปิดรับบทความวิจัยและวิชาการภาษาไทย

2. จัดพิมพ์โดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft office และ pdf

3. จะต้องมีการทบทวนวรรณกรรม แนวคิด หรือทฤษฎี ทั้งในและต่างประเทศ อย่างน้อย 10 ฉบับ และย้อนหลังไม่เกิน 10 ปี

4. ความยาวเนื้อหา พร้อมทั้งภาพ แผนภูมิ หรือตาราง ไม่เกิน 13 หน้า

5. การอ้างอิงให้เขียนในระบบ Vancouver

ตัวอย่าง

          1. มลินี สมภพเจริญ, วันเพ็ญ แก้วปาน, ปาหนัน พิชยภิญโญ. ช่องทางการจัดจำหน่ายสิ่งของที่มีตราบุหรี่ (CPI:

Cigarette promotional items) สิ่งที่ผู้ขายก็ไม่รู้ผู้ซื้อก็ไม่ทราบว่าผิดกฎหมาย. วารสารนิเทศศาสตร์ 2556;31(2):27-36.   

          2. Sompopcharoen, M., Kaewpan,W., Pichayapinyo,P. Cigarette promotional items distribution channels, what seller and  buyer not know that illegal. Journal of Communication Arts 2013;31(2):27-36. [In Thai]

6. ส่งบทความในรูปแบบไฟล์ Word และ pdf พร้อมทั้งหนังสือรับรองบทความวิจัยหรือวิชาการ และการอนุมัติให้ทำการวิจัยในมนุษย์ อย่างละ 1 ฉบับ มาในระบบ thaijo.org  หรือ hjournal2560@gmail.com 

7. การชำระค่าธรรมเนียมการส่งบทความเพื่อเข้ารับการตีพิมพ์เผยแพร่ เป็นไปตามประกาศ

 

 Registration fee (ค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์เผยแพร่บทความ)

ค่าธรรมเนียมการส่งบทความเพื่อเข้ารับการพิจารณาตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารสุขศึกษา ดังนี้

1 กรณีประสงค์ตีพิมพ์เผยแพร่โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ จำนวน 2 ท่าน มีอัตราค่าธรรมเนียม ดังนี้

       1.1 บุคคลภายนอก 3,000 .- บาท (สามพันบาทถ้วน)

       1.2 บุคคลภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 2,000 .- บาท (สองพันบาทถ้วน)

2 กรณีประสงค์ตีพิมพ์เผยแพร่โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ จำนวน 3 ท่าน มีอัตราค่าธรรมเนียม ดังนี้

       2.1 บุคคลภายนอก 3,500 .- บาท (สามพันห้าร้อยบาทถ้วน)             

       2.2 บุคคลภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 2,500 .- บาท (สองพันห้าร้อยบาทถ้วน)

* หมายเหตุ

การชำระค่าธรรมเนียมการส่งบทความเพื่อเข้ารับการพิจารณาตีพิมพ์เผยแพร่นั้น "ไม่ได้ยืนยันว่าบทความของท่านจะได้รับการตีพิมพ์ลงในวารสารสุขศึกษา" เนื่องจากบทความจะต้องได้รับการประเมินคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 2-3 ท่าน และบรรณาธิการก่อน จึงจะดำเนินการแจ้งผลการพิจารณาว่าบทความของท่านผ่านการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 2-3 ท่านให้ลงตีพิมพ์เผยแพรได้หรือไม่
ขอแจ้งให้ท่านรับทราบก่อนส่งบทความเพื่อเข้ารับตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารสุขศึกษา กรณีที่บทความของท่าน “ถูกปฏิเสธการลงตีพิมพ์" จากผู้ทรงคุณวุฒิ หรือบรรณาธิการ ทางกองบรรณาธิการจะไม่คืนค่าธรรมเนียมให้กับผู้นิพนธ์ทุกกรณี เนื่องจากค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะเป็นค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิที่ประเมินบทความของท่าน

 

การชำระค่าธรรมเนียม ชำระค่าธรรมเนียมโดยการโอนเข้าบัญชีธนาคาร

เลขที่บัญชี 419-1-78460-8

ชื่อบัญชี นางธนิดา ผาติเสนะ และ นางปัทมาภรณ์ อำไพกูล

ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา สาขา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประเภทบัญชี ออมทรัพย์

หลังจากชำระค่าธรรมเนียมแล้ว โปรดส่งหลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมผ่านทางอีเมล์ phjournal@nrru.ac.th

 

* หมายเหตุ

8. Sources of Support (ผู้ให้การสนับสนุน)

ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

 ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่เมนู ดาวน์โหลด