คู่มือการเตรียมบทความ

คำแนะนำการเตรียมต้นฉบับและการส่งบทความวิชาการหรือบทความงานวิจัยเพื่อเผยแพร่

- Template บทความวิจัย

- Template บทความวิชาการ

คู่มือการใช้งานในระบบ ThaiJo

1. สำหรับผู้แต่ง

2. สำหรับผู้ประเมิน