คู่มือการเตรียมบทความ

- คำแนะนำการเตรียมต้นฉบับและการส่งบทความวิชาการหรือบทความงานวิจัยเพื่อเผยแพร่

- Template เตรียมบทความ

- แบบใบส่งบทความสำหรับผู้นิพนธ์

- หนังสือรับรองบทความวิชาการ/ ผลงานวิจัย

คู่มือการใช้งานในระบบ ThaiJo

1. สำหรับผู้นิพนธ์

2. สำหรับผู้ประเมิน