วารสารกองการพยาบาล Journal of Nursing Division

ISSN 0125-7242 (Print) และ ISSN 2673-0316 (Online)

วารสารกองการพยาบาลเป็นวารสารทางด้านการพยาบาล ฉบับภาษาไทย ที่มีการตีพิมพ์เผยแพร่ ทุก 4 เดือน มีกระบวนการประเมินคุณภาพของบทความโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) ด้วยวิธีการ Double-blind ผู้ทรงคุณวุฒิจะไม่ทราบว่าผู้แต่งเป็นใคร และผู้แต่งจะไม่ทราบว่าใครเป็นผู้ประเมินบทความของตน สถานที่ตั้งของวารสารอยู่ที่กองการพยาบาล อาคาร 4 ชั้น 4 ตึกกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

ปีที่ 47 ฉบับที่ 1 (2020): มกราคม - เมษายน

เผยแพร่แล้ว: 2020-05-01

การพัฒนารูปแบบการประเมินสัญญาณเตือนภาวะวิกฤต สำหรับผู้ป่วยหนัก วัยผู้ใหญ่ โรงพยาบาลสกลนคร

นิตยาภรณ์ จันทร์นคร, ทัศนีย์ แดขุนทด, อุไรวรรณ ศรีดามา, ปิยนุช บุญกอง

39-60

การพัฒนา SRIRAT MODEL ร่วมกับนวัตกรรมนาฬิกาอัจฉริยะสำหรับผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 1 ที่เสี่ยงต่อภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ

ศรีรัตน์ บวรโกศล, เยาวภา พรเวียง, สถิตย์ นิรมิตรมหาปัญญา, ชัยชาญ ดีโรจนวงศ์

86-104

ธรรมาภิบาลขององค์กรพยาบาลโรงพยาบาลสงฆ์: จากยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ

ดุษฎี ใหญ่เรืองศรี, พรชัย า เทพปัญญ, พิทักษ์ ศิริวงศ์

121-138

การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยเด็กโรคปอดอักเสบ

วนิดา แสนพุก, สุดใจ ศรีสงค์, เพ็ญจุรี แสนสุริวงศ์

153-172

การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้อง โรงพยาบาลหนองคาย

มณีวรรณ ตั้งขจรศักดิ์, สมจิตร สกุลคู, ณฤดี ทิพย์สุทธิ์, วันเพ็ญ วิศิษฎ์ชัยนนท์

190-208

ดูเล่มทุกฉบับ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้และนวัตกรรมทางการพยาบาล
2. เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการ ผลงานวิจัยของบุคลากรทางการพยาบาล ในหน่วยงานสังกัดกระทรวง สาธารณสุข และหน่วยงานอื่น ๆ
3. เพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรทางการพยาบาลและผู้ที่สนใจหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

กำหนดออก

ปีละ 3 ฉบับ คือ มกราคม – เมษายน, พฤษภาคม – สิงหาคม, กันยายน – ธันวาคม
อัตราค่าสมาชิกประเภทบุคคล (ฉบับละ 1 เล่ม) 450 บาท/ปี
อัตราค่าสมาชิกประเภทหน่วยงาน (ฉบับละ 3 เล่ม) 1,350 บาท/ปี

วารสารกองการพยาบาล มีนโยบายรับตีพิมพ์บทความที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาล การผดุงครรภ์  การสาธารณสุข หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาล ทั้งทางด้านบริการ บริหาร การศึกษา การพัฒนาคุณภาพ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการพยาบาล รวมถึงข่าวสาร สาระน่ารู้ ที่มาจากองค์กรพยาบาล องค์กรสาธารณสุข และองค์กรที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ โดยมีเป้าหมายเพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่ผลงานวิชาการ ผลงานวิจัย และนวัตกรรมทางการพยาบาลที่มีคุณภาพในระดับประเทศ แก่บุคลากรทางการพยาบาล และผู้ที่สนใจ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง