กองบรรณาธิการ วารสารกองการพยาบาล

ที่ปรึกษา ADVISORS
ดร.กาญจนา จันทร์ไทย Dr. Kanjana Chunthai กองการพยาบาล

บรรณาธิการ EDITOR
ดร.ธีรพร สถิรอังกูร Dr.Teeraporn Sathira-Angkura กองการพยาบาล

ผู้ช่วยบรรณาธิการ ASSISTANT EDITORS
นางสาวชุติกาญจน์ หฤทัย Chutikarn Haruthai กองการพยาบาล
นางอัมราภัสร์ อรรถชัยวัจน์ Armarapas Atthachaiwat กองการพยาบาล
นางสาวโศภิษฐ์ สุวรรณเกษาวงษ์ Sophis Suwonkesawong กองการพยาบาล

กองบรรณาธิการ EDITORIAL BOARD
ผศ.ดร.สุนทราวดี เธียรพิเชษฐ์ Assist.Prof.Dr.Suntharawadee Theinpichet ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์
สภาการพยาบาล
รศ.ดร.ภูษิตา อินทรประสงค์ Assoc.Prof.Dr.Bhusita Intaraprasong คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ผศ.ดร.วิไลพรรณ สมบุญตนนท์ Assist.Prof.Dr.Wilaipun Somboontanon ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุขศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ผศ.ดร.ดนุลดา จามจุรี Assist.Prof.Dr. Danulada Jamjuree มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
ดร.กมลรัตน์ เทอร์เนอร์ Dr. Kamolrat Turner วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี

ผู้จัดการ Manager
นายนิชฌาน เทือกปัญโญ Nichan Thueakpanyo กองการพยาบาล
นายชัชนน เทพวงค์ Chatchanon Thepphawong กองการพยาบาล