ประเภทของบทความ :  บทความวิจัย และ บทความวิชาการ

 ภาษาที่รับตีพิมพ์ :  ไทย

 กำหนดออก :  วารสารกองการพยาบาล กำหนดออกปีละ 3 ฉบับ

ฉบับที่ 1  มกราคม – เมษายน

ฉบับที่ 2  พฤษภาคม – สิงหาคม

ฉบับที่ 3  กันยายน – ธันวาคม

 เจ้าของวารสาร :   กองการพยาบาล สำนักงานปลัดงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

นโยบายและขอบเขตการตีพิมพ์ :            วารสารกองการพยาบาล มีนโยบายรับตีพิมพ์บทความที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาล การผดุงครรภ์  การสาธารณสุข หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาล ทั้งทางด้านบริการ บริหาร การศึกษา การพัฒนาคุณภาพ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการพยาบาล รวมถึงข่าวสาร สาระน่ารู้ ที่มาจากองค์กรพยาบาล องค์กรสาธารณสุข และองค์กรที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ โดยมีเป้าหมายเพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่ผลงานวิชาการ ผลงานวิจัย และนวัตกรรมทางการพยาบาลที่มีคุณภาพในระดับประเทศ แก่บุคลากรทางการพยาบาล และผู้ที่สนใจ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

 กระบวนการพิจารณาบทความ :           วารสารกองการพยาบาล มีนโยบายให้ต้นฉบับบทความผ่านการประเมินคุณภาพด้านเนื้อหาและจริยธรรมจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้น จำนวน 2 ท่าน โดยกระบวนการประเมินจะเป็นแบบ double-blind ซึ่งผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แต่งจะไม่ทราบชื่อกันและกัน

การพิจารณาตัดสินการรับตีพิมพ์ หรือ ปฏิเสธการรับตีพิมพ์ ขึ้นอยู่กับผลการประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 2 ท่าน และการตัดสินใจขั้นสุดท้ายขึ้นกับบรรณาธิการ โดยบรรณาธิการจะส่งผลการพิจารณาไปยังผู้แต่ง ซึ่งอาจเป็นการตอบรับหรือปฏิเสธการตีพิมพ์ ถ้าเป็นการตอบรับการตีพิมพ์ ส่วนมากจะมีข้อเสนอแนะให้ผู้แต่งปรับแก้ไขบทความ ซึ่งมีตั้งแต่การปรับแก้ไขเพียงเล็กน้อยจนถึงการปรับแก้ไขในระดับมาก ทั้งนี้เพื่อความสมบูรณ์ของบทความที่ลงตีพิมพ์

 ระยะเวลาในการดำเนินการประเมินบทความจนถึงขั้นตอนการตอบรับเพื่อตีพิมพ์นั้น ขึ้นกับคุณภาพของบทความ ระยะเวลาประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิ และระยะเวลาในการแก้ไขต้นฉบับของผู้แต่ง โดยใช้ระยะเวลาประมาณ 2 – 3 เดือน  การปรับแก้ไขบทความ ขอให้ผู้แต่งดำเนินการตามข้อเสนอแนะที่ได้รับจากบรรณาธิการ ร่วมกับการชี้แจงการปรับปรุงแก้ไข ที่ส่งมาพร้อมกับบทความฉบับแก้ไข