ติดต่อ

กองการพยาบาล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
Nursing Division, Office of Permanent Secretary
อาคาร 4 ชั้น 4 กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
Building 4, 4th Floor Department of Medical Services,
ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
11000 Ministry of Public Health
โทรศัพท์ 0-2590-6294
โทรสาร 0-2590-6295
Tiwanon Rd, Muang District, Nonthaburi 11000
Website : http://www.nursing.go.th
Tel. 0-2590-6294 Fax 0-2590-6295
E-mail : ndjournal@gmail.com
พิมพ์ที่ สำนักงานกิจการโรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก

ผู้รับผิดชอบหลัก

ชัชนน เทพวงค์
ผู้บริหารจัดการวารสารอิเล็กทรอนิกส์
กองการพยาบาล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เบอร์โทรศัพท์ 0641417874

ฝ่ายสนับสนุนวารสาร

กองบรรณาธิการวารสารกองการพยาบาล
เบอร์โทรศัพท์ 0-2590-6294