มกราคม - เมษายน
ปีที่ 48 ฉบับที่ 1 (2021)

พฤษภาคม - สิงหาคม
ปีที่ 47 ฉบับที่ 2 (2020)

วารสารกองการพยาบาล
ปีที่ 48 ฉบับที่ 2 (2021)

กันยายน - ธันวาคม
ปีที่ 47 ฉบับที่ 3 (2020)

มกราคม - เมษายน
ปีที่ 47 ฉบับที่ 1 (2020)