เผยแพร่แล้ว: 2020-05-01

การพัฒนารูปแบบการประเมินสัญญาณเตือนภาวะวิกฤต สำหรับผู้ป่วยหนัก วัยผู้ใหญ่ โรงพยาบาลสกลนคร

นิตยาภรณ์ จันทร์นคร, ทัศนีย์ แดขุนทด, อุไรวรรณ ศรีดามา, ปิยนุช บุญกอง

39-60

การพัฒนา SRIRAT MODEL ร่วมกับนวัตกรรมนาฬิกาอัจฉริยะสำหรับผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 1 ที่เสี่ยงต่อภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ

ศรีรัตน์ บวรโกศล, เยาวภา พรเวียง, สถิตย์ นิรมิตรมหาปัญญา, ชัยชาญ ดีโรจนวงศ์

86-104

ธรรมาภิบาลขององค์กรพยาบาลโรงพยาบาลสงฆ์: จากยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ

ดุษฎี ใหญ่เรืองศรี, พรชัย า เทพปัญญ, พิทักษ์ ศิริวงศ์

121-138

การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยเด็กโรคปอดอักเสบ

วนิดา แสนพุก, สุดใจ ศรีสงค์, เพ็ญจุรี แสนสุริวงศ์

153-172

การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้อง โรงพยาบาลหนองคาย

มณีวรรณ ตั้งขจรศักดิ์, สมจิตร สกุลคู, ณฤดี ทิพย์สุทธิ์, วันเพ็ญ วิศิษฎ์ชัยนนท์

190-208