Vol. 4 No. 1 (2021): January - April 2021

					View Vol. 4 No. 1 (2021): January - April 2021

บทบรรณาธิการ (Editor note)

 

วารสารการแพทย์และสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ฉบับนี้เป็นฉบับแรกของปีที่ 4 ที่วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้จัดทำวารสารขึ้นมา เดิมในปี 2561 ใช้ชื่อวารสารคือ “อุบลเวชสาร” แต่เพื่อให้ชื่อวารสารสอดคล้องกับบทความและหัวข้อที่มีผู้ส่งเข้ามาตีพิมพ์ จึงได้มีการปรับเปลี่ยนชื่อวารสารจากเดิมมาเป็น “วารสารการแพทย์และสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี Journal of Medicine and Public Health, Ubon Ratchathani University; JMPUBU” และตีพิมพ์วารสารในรูปแบบออนไลน์ ตีพิมพ์ปีละ 3 ฉบับ มีหมายเลข ISSN: 2673-0383 (Online) บทความทางวิชาการในฉบับนี้มีทั้งหมด 7 เรื่อง โดยทุกบทความได้ผ่านกระบวนการประเมินและพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญ ดังนั้น จึงการันตีถึงคุณภาพของบทความและองค์ความรู้ที่ได้ในวารสารฉบับนี้ โดยในฉบับนี้ มีบทความที่น่าสนใจเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการสิ่งปฏิกูลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตสุขภาพที่ 10 อุบลราชธานี ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง และบทความอื่นๆ ที่น่าสนใจอีกหลายบทความ

ในโอกาสนี้ทางวารสารขออนุญาตเชิญชวนนักวิจัยและบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจในการเผยแพร่ผลงานวิจัยในลักษณะบทความวิชาการ บทความวิจัย และบทความปริทัศน์ ในด้านการแพทย์และสาธารณสุขกับทางวารสารฯ ได้ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซด์ของวารสารที่ https://www.cmp.ubu.ac.th/jmpubu/ และสามารถส่งบทความตีพิมพ์ผ่านทางระบบออนไลน์ได้ที่ https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jmpubu/index

 

ผศ.ดร.ปวีณา ลิมปิทีปราการ

                 บรรณาธิการ

Published: 2021-04-18