About the Journal

วารสารการแพทย์และสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่ผลงานวิชาการ และผลวิจัยทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข การสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษาพยาบาล การฟื้นฟูสภาพผู้ป่วย การคุ้มครองผู้บริโภค การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ระบาดวิทยา พฤติกรรมสุขภาพ สุขศึกษา โภชนาการ รวมถึงงานวิจัยสาขาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์สุขภาพทุกประเภท โดยมีกำหนดการตีพิมพ์ ปีละ 3 ฉบับ คือ

     ฉบับที่ 1 มกราคม ถึง เมษายน
     ฉบับที่ 2 พฤษภาคม ถึง สิงหาคม
     ฉบับที่ 3 กันยายน ถึง ธันวาคม

Announcements

ประกาศค่าธรรมเนียม

2022-12-30

ค่าธรรมเนียมในการตีพิมพ์บทความ (Page Charge) ในวารสารการแพทย์และสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

บุคคลภายนอก อัตรา 2,500 บาท ต่อบทความ 

สำหรับนักศึกษาหรือบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยต้องเป็นชื่อแรก หรือ ผู้รับผิดชอบบทความหลัก อัตรา 1,000 บาท ต่อบทความ

Read more about ประกาศค่าธรรมเนียม

Current Issue

Vol. 7 No. 2 (2024): May - August 2024
View All Issues