Announcements

Call for paper

เปิดรับบทความตีพิมพ์ในวารสารการแพทย์และสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยทางวารสารจะเริ่มเก็บค่าตีพิมพ์บทความในฉบับที่ 2/66 เดือน พฤษภาคม 2566 เป็นต้นไป 

ท่านสามารถ ส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ได้ตลอดทั้งปี 

วารสารการแพทย์และสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับการประเมินให้อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2 ตั้งแต่ 30 มิถุนายน 2564
https://tci-thailand.org/?p=6479

สำหรับการประเมินบทความในวารสาร จะมีผู้ประเมินจำนวน 3 ท่าน โดยรายชื่อผู้ประเมินจะทำการรวบรวมเพื่อใส่ครั้งเดียวในฉบับที่ 3 ของแต่ละปี 

สำหรับผู้เขียน

1. Template บทความ

2. Guideline for Authors (ตำแนะนำสำหรับผู้เขียน)

3. แบบฟอร์มการส่งบทความวิชาการ (แนะนำให้กรอกแล้วส่งมาในระบบพร้อมกับ บทความ เพื่อแนะนำ ผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณาบทความ)

4. แบบชี้แจงการแก้ไขบทความ (หลังจากแก้ไขตามคำแนะนำของผู้ทรงคุณวุฒิ)

5.  รูปแบบการอ้างอิงของวารสาร(ขอให้เขียนการอ้างอิงตามรูปแบบนี้)

 

สำหรับผู้ทรงคุณวุฒิที่ประเมินบทความ (Reviewer)

1. แบบตอบรับผู้ทรงคุณวุฒิ

2. แบบพิจารณาบทความ JMPUBU

3. แบบประวัติผู้ทรงคุณวุฒิ

 • ประกาศค่าธรรมเนียม

  2022-12-30

  ค่าธรรมเนียมในการตีพิมพ์บทความ (Page Charge) ในวารสารการแพทย์และสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

  บุคคลภายนอก อัตรา 2,500 บาท ต่อบทความ 

  สำหรับนักศึกษาหรือบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยต้องเป็นชื่อแรก หรือ ผู้รับผิดชอบบทความหลัก อัตรา 1,000 บาท ต่อบทความ

  Read more about ประกาศค่าธรรมเนียม