Editorial Team

ที่ปรึกษา

 

ศาสตราจารย์ (พิเศษ) นพ.ไพจิตร  ปวบุตร

อดีตปลัดกระทรวงสาธารณสุข

นพ.ประวิ  อ่ำพันธ์ 

คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พญ.ศุทธินี  ธิราช

รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา

 

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

รองศาสตราจารย์ ดร.สุรชาติ  ณ หนองคาย

กรรมการสภาวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน

นพ.พูลชัย  จิตอนันตวิทยา

ประธานฝ่ายการแพทย์วิสาหกิจสุขภาพชุมชน

 

คลินิกทางด่วนเพื่อชุมชน

นพ.สุวิทย์  โรจนศักดิ์โสธร

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

นพ.วันชัย  เหล่าเสถียรกิจ

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ

นพ.บัญชา  สรรพโส

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร

นพ.ประภาส  วีระพล

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ

พญ.นงลักษณ์  เทศนา

สำนักงานป้องกันและควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดขอนแก่น

นพ.สราวุฒิ  บุญสุข

ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติ  เหลาสุภาพ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 

บรรณาธิการ

 

ผศ.ดร.ปวีณา  ลิมปิทีปราการ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 

กองบรรณาธิการ

 

ภายใน

 

ศาสตราจารย์ ดร.พงศ์ศักดิ์  รัตนชัยกุลโสภณ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

รองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์  ไชยกุลวัฒนา

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มารุตพงศ์ ปัญญา

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิยม จันทร์นวล

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารี  บุตรสอน

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พัจนภา ธานี

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 

ภายนอก

 

รองศาสตราจารย์ ดร.ปุญญพัฒน์  ไชยเมล์

มหาวิทยาลัยทักษิณ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติยศ  วรเดช

มหาวิทยาลัยทักษิณ

ดร.ธีรพัฒน์  สุทธิประภา

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์

ดร.นพดล  พิมพ์จันทร์

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยางบ่ออี

ดร.ชาญชัยณรงค์ ทรงคาศรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์

ดร.เกศรา  แสนศิริทวีสุข

สำนักงานป้องกันและควบคุมโรคที่ 10 อุบลราชธานี

ดร.วิโรจน์  เซมรัมย์

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

ดร.นพ.ปริญญา  ชำนาญ

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

ดร.ถนอมศักดิ์  บุญสู่

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรอุบลราชธานี

 

ฝ่ายจัดการ

 

นายณรงค์  พรมรักษ์

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

นายอัครเดช  อธิปราชญ์      

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี