Archives

 • May - August 2022
  Vol. 5 No. 2 (2022)

  วารสารการแพทย์และสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ฉบับนี้เป็นฉบับที่ 2 ของปีที่ 5 ที่วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้จัดทำวารสารขึ้นมา มีการตีพิมพ์วารสารในรูปแบบออนไลน์เท่านั้น ตีพิมพ์ปีละ 3 ฉบับ มีหมายเลข ISSN: 2673-0383 (Online) โดยวารสารได้รับการประเมินให้อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2 ตั้งแต่ 30 มิถุนายน 2564 วารสารมีจำนวนผู้ประเมินบทความจำนวนบทความละ 3 ท่าน ซึ่งเป็นความตั้งใจของวารสารที่จะพัฒนาบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารให้ได้คุณภาพ บทความวิจัยในฉบับนี้มีทั้งหมด 7 เรื่อง โดยในฉบับนี้ มีบทความที่น่าสนใจเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูงในการดูแลสุขภาพตนเองด้วยหลัก 4 อ. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความรอบรู้ด้านสุขภาพของผู้สูงอายุ ความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตและปัจจัยที่สัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้าในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ของนิสิตระดับปริญญาตรี และบทความอื่นๆ ที่น่าสนใจอีกหลายบทความ

  ในโอกาสนี้ทางวารสารขออนุญาตเชิญชวนนักวิจัยและบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจในการเผยแพร่ผลงานวิจัยในลักษณะบทความวิชาการ บทความวิจัย และบทความปริทัศน์ ในด้านการแพทย์และสาธารณสุขกับทางวารสารฯ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ท่านสามารถส่งบทความตีพิมพ์ผ่านทางระบบของ ThaiJo ได้ที่ https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jmpubu/index ในนามของกองบรรณาธิการ ต้องขอขอบคุณผู้เขียนบทความทุกท่านที่ได้ให้ความสนใจในการส่งบทความมาพิจารณาตีพิมพ์กับวารสารของเรา รวมถึงขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่ได้สละเวลาในการพิจารณาบทความ และให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ด้วยดีเสมอมา

   

  ผศ.ดร.ปวีณา ลิมปิทีปราการ

  บรรณาธิการ

 • September - December 2022
  Vol. 5 No. 3 (2022)

  บทบรรณาธิการ (Editor note)

  วารสารการแพทย์และสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ฉบับนี้เป็นฉบับที่ 3 ของปีที่ 5 ที่วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้จัดทำวารสารขึ้นมา มีการตีพิมพ์วารสารในรูปแบบออนไลน์เท่านั้น ตีพิมพ์ปีละ 3 ฉบับ มีหมายเลข ISSN: 2673-0383 (Online) โดยวารสารได้รับการประเมินให้อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2 ตั้งแต่ 30 มิถุนายน 2564 วารสารมีจำนวนผู้ประเมินบทความจำนวนบทความละ 3 ท่าน ซึ่งเป็นความตั้งใจของวารสารที่จะพัฒนาบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารให้ได้คุณภาพ บทความวิจัยในฉบับนี้มีทั้งหมด 7 เรื่อง โดยในฉบับนี้ มีบทความที่น่าสนใจเกี่ยวกับ ผลของโปรแกรมจิตวิทยาการให้คำปรึกษาเชิงนวัตกรรมต่อพลังสุขภาพจิตในบุคลากรทางการศึกษาภายใต้สถานการณ์โควิด-19

  การศึกษาประสิทธิภาพการใช้ยามิโซพรอสตอลโดยวิธีอมใต้ลิ้นในการรักษาภาวะการสิ้นสุดการตั้งครรภ์ในไตรมาสแรก และบทความอื่นๆ ที่น่าสนใจอีกหลายบทความ

  ในโอกาสนี้ทางวารสารขออนุญาตเชิญชวนนักวิจัยและบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจในการเผยแพร่ผลงานวิจัยในลักษณะบทความวิชาการ บทความวิจัย และบทความปริทัศน์ ในด้านการแพทย์และสาธารณสุขกับทางวารสารฯ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ท่านสามารถส่งบทความตีพิมพ์ผ่านทางระบบของ ThaiJo ได้ที่ https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jmpubu/index ในนามของกองบรรณาธิการ ต้องขอขอบคุณผู้เขียนบทความทุกท่านที่ได้ให้ความสนใจในการส่งบทความมาพิจารณาตีพิมพ์กับวารสารของเรา รวมถึงขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่ได้สละเวลาในการพิจารณาบทความ และให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ด้วยดีเสมอมา

   

  ผศ.ดร.ปวีณา ลิมปิทีปราการ

  บรรณาธิการ

 • September - December 2021
  Vol. 4 No. 3 (2021)

   

  บทบรรณาธิการ (Editor note)

  วารสารการแพทย์และสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ฉบับนี้เป็นฉบับที่ 3 ของปีที่ 4 ที่วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้จัดทำวารสารขึ้นมา มีการตีพิมพ์วารสารในรูปแบบออนไลน์เท่านั้น ตีพิมพ์ปีละ 3 ฉบับ มีหมายเลข ISSN: 2673-0383 (Online) ซึ่งในปีนี้ทางวารสารได้รับการประเมินให้อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2 ตั้งแต่ 30 มิถุนายน 2564 ซึ่งเป็นการสะท้อนระบบการทำงานและคุณภาพของวารสารที่ได้มาตรฐาน บทความทางวิชาการในฉบับนี้มีทั้งหมด 7 เรื่อง โดยในฉบับนี้ มีบทความที่น่าสนใจเกี่ยวกับการสร้างการมีส่วนร่วมและแรงสนับสนุนทางสังคมในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการกองทุนน้ำดื่มประชารัฐของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน ความปลอดภัยในกลุ่มบุคคลทำงาน และบทความอื่นๆ ที่น่าสนใจอีกหลายบทความ

  ในโอกาสนี้ทางวารสารขออนุญาตเชิญชวนนักวิจัยและบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจในการเผยแพร่ผลงานวิจัยในลักษณะบทความวิชาการ บทความวิจัย และบทความปริทัศน์ ในด้านการแพทย์และสาธารณสุขกับทางวารสารฯ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ท่านสามารถส่งบทความตีพิมพ์ผ่านทางระบบของ ThaiJo ได้ที่ https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jmpubu/index ตั้งแต่ฉบับที่ 3 ของปีที่ 4 ทางวารสารจะมีการเพิ่มจำนวนผู้ประเมินบทความเป็นจำนวนบทความละ 3 ท่านเพื่อให้วารสารมีคุณภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป

  ผศ.ดร.ปวีณา ลิมปิทีปราการ

  บรรณาธิการ

 • January - April 2022
  Vol. 5 No. 1 (2022)

  วารสารการแพทย์และสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ฉบับนี้เป็นฉบับที่ 1 ของปีที่ 5 ที่วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้จัดทำวารสารขึ้นมา มีการตีพิมพ์วารสารในรูปแบบออนไลน์เท่านั้น ตีพิมพ์ปีละ 3 ฉบับ มีหมายเลข ISSN: 2673-0383 (Online) โดยวารสารได้รับการประเมินให้อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2 ตั้งแต่ 30 มิถุนายน 2564 วารสารมีจำนวนผู้ประเมินบทความจำนวนบทความละ 3 ท่าน ซึ่งเป็นความตั้งใจของวารสารที่จะพัฒนาบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารให้ได้คุณภาพ บทความทางวิชาการในฉบับนี้มีทั้งหมด 7 เรื่อง โดยในฉบับนี้ มีบทความที่น่าสนใจเกี่ยวกับความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชากรไทย พฤติกรรมทางเพศในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (โควิด-19) และบทความอื่นๆ ที่น่าสนใจอีกหลายบทความ

  ในโอกาสนี้ทางวารสารขออนุญาตเชิญชวนนักวิจัยและบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจในการเผยแพร่ผลงานวิจัยในลักษณะบทความวิชาการ บทความวิจัย และบทความปริทัศน์ ในด้านการแพทย์และสาธารณสุขกับทางวารสารฯ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ท่านสามารถส่งบทความตีพิมพ์ผ่านทางระบบของ ThaiJo ได้ที่ https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jmpubu/index

  ผศ.ดร.ปวีณา ลิมปิทีปราการ

  บรรณาธิการ

 • Cover

  May - August 2021
  Vol. 4 No. 2 (2021)

  บทบรรณาธิการ (Editor note)

  วารสารการแพทย์และสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ฉบับนี้เป็นฉบับที่ 2 ของปีที่ 4 ที่วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้จัดทำวารสารขึ้นมา เป็นการตีพิมพ์วารสารในรูปแบบออนไลน์เท่านั้น ปีละ 3 ฉบับ หมายเลข ISSN: 2673-0383 (Online) ซึ่งในปีนี้ทางวารสารได้รับการประเมินให้อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2 ตั้งแต่ 30 มิถุนายน 2564 ซึ่งเป็นการสะท้อนระบบการทำงานและคุณภาพของวารสารที่ได้มาตรฐาน บทความทางวิชาการในฉบับนี้มีทั้งหมด 7 เรื่อง โดยในฉบับนี้ มีบทความที่น่าสนใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการดำเนินการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน มีงานวิจัยเกี่ยวกับผู้สูงอายุ และบทความอื่นๆ ที่น่าสนใจอีกหลายบทความ

  ในโอกาสนี้ทางวารสารขออนุญาตเชิญชวนนักวิจัยและบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจในการเผยแพร่ผลงานวิจัยในลักษณะบทความวิชาการ บทความวิจัย และบทความปริทัศน์ ในด้านการแพทย์และสาธารณสุขกับทางวารสารฯ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย หากสนใจท่านสามารถส่งบทความตีพิมพ์ผ่านทางระบบของ ThaiJo ได้ที่ https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jmpubu/index ซึ่งในฉบับที่ 3 ของปีที่ 4 ทางวารสารจะมีการเพิ่มจำนวนผู้ประเมินบทความเป็นจำนวนบทความละ 3 ท่านเพื่อให้วารสารมีคุณภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป

  ผศ.ดร.ปวีณา ลิมปิทีปราการ

  บรรณาธิการ

 • January - April 2021
  Vol. 4 No. 1 (2021)

  บทบรรณาธิการ (Editor note)

   

  วารสารการแพทย์และสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ฉบับนี้เป็นฉบับแรกของปีที่ 4 ที่วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้จัดทำวารสารขึ้นมา เดิมในปี 2561 ใช้ชื่อวารสารคือ “อุบลเวชสาร” แต่เพื่อให้ชื่อวารสารสอดคล้องกับบทความและหัวข้อที่มีผู้ส่งเข้ามาตีพิมพ์ จึงได้มีการปรับเปลี่ยนชื่อวารสารจากเดิมมาเป็น “วารสารการแพทย์และสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี Journal of Medicine and Public Health, Ubon Ratchathani University; JMPUBU” และตีพิมพ์วารสารในรูปแบบออนไลน์ ตีพิมพ์ปีละ 3 ฉบับ มีหมายเลข ISSN: 2673-0383 (Online) บทความทางวิชาการในฉบับนี้มีทั้งหมด 7 เรื่อง โดยทุกบทความได้ผ่านกระบวนการประเมินและพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญ ดังนั้น จึงการันตีถึงคุณภาพของบทความและองค์ความรู้ที่ได้ในวารสารฉบับนี้ โดยในฉบับนี้ มีบทความที่น่าสนใจเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการสิ่งปฏิกูลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตสุขภาพที่ 10 อุบลราชธานี ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง และบทความอื่นๆ ที่น่าสนใจอีกหลายบทความ

  ในโอกาสนี้ทางวารสารขออนุญาตเชิญชวนนักวิจัยและบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจในการเผยแพร่ผลงานวิจัยในลักษณะบทความวิชาการ บทความวิจัย และบทความปริทัศน์ ในด้านการแพทย์และสาธารณสุขกับทางวารสารฯ ได้ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซด์ของวารสารที่ https://www.cmp.ubu.ac.th/jmpubu/ และสามารถส่งบทความตีพิมพ์ผ่านทางระบบออนไลน์ได้ที่ https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jmpubu/index

   

  ผศ.ดร.ปวีณา ลิมปิทีปราการ

                   บรรณาธิการ

 • September-December 2020
  Vol. 3 No. 3 (2020)

  บทบรรณาธิการ (Editor note)

   

  วารสารการแพทย์และสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ฉบับนี้เป็นฉบับที่สามของปีที่ 3 ที่วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้จัดทำวารสารขึ้นมา เดิมในปี 2561 ใช้ชื่อวารสารคือ “อุบลเวชสาร” แต่เพื่อให้ชื่อวารสารสอดคล้องกับบทความและหัวข้อที่มีผู้ส่งเข้ามาตีพิมพ์ จึงได้มีการปรับเปลี่ยนชื่อวารสารจากเดิมมาเป็น “วารสารการแพทย์และสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี Journal of Medicine and Public Health, Ubon Ratchathani University; JMPUBU” และตีพิมพ์วารสารในรูปแบบออนไลน์ ตีพิมพ์ปีละ 3 ฉบับ มีหมายเลข ISSN: 2673-0383 (Online) บทความทางวิชาการในฉบับนี้มีทั้งหมด 7 เรื่อง โดยทุกบทความได้ผ่านกระบวนการประเมินและพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญ ดังนั้น จึงการันตีถึงคุณภาพของบทความและองค์ความรู้ที่ได้ในวารสารฉบับนี้ โดยในฉบับนี้ มีบทความเกี่ยวกับการพัฒนาแบบคัดกรองภาวะซึมเศร้าแจ้งเตือนออนไลน์บนมือถือร่วมกับการเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงที่กักตัวในบ้าน ซึ่งเป็นชุดเครื่องมือที่เหมาะสมกับสถานการณ์ระบาดของเชื้อ Covid-19 ได้เป็นอย่างดี

  ในโอกาสนี้ขออนุญาตเชิญชวนนักวิจัยและบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจในการเผยแพร่ผลงานวิจัยในลักษณะบทความวิชาการ บทความวิจัย และบทความปริทัศน์ ในด้านการแพทย์และสาธารณสุขกับทางวารสารฯ ได้ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซด์ของวารสารที่ https://www.cmp.ubu.ac.th/jmpubu/ และสามารถส่งบทความตีพิมพ์ผ่านทางระบบออนไลน์ได้ที่ https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jmpubu/index

   

  ผศ.ดร.ปวีณา ลิมปิทีปราการ

                   บรรณาธิการ

 • May - August 2020
  Vol. 3 No. 2 (2020)

  วารสารการแพทย์และสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

  ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม - สิงหาคม 2563)

  บทบรรณาธิการ (Editor note)

       วารสารการแพทย์และสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ฉบับนี้เป็นฉบับที่สองของปีที่ 3 ที่วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้จัดทำวารสารขึ้นมา เดิมในปี 2561 ใช้ชื่อวารสารคือ “อุบลเวชสาร” แต่เพื่อให้ชื่อวารสารสอดคล้องกับบทความและหัวข้อที่มีผู้ส่งเข้ามาตีพิมพ์ จึงได้มีการปรับเปลี่ยนชื่อวารสารจากเดิมมาเป็น “วารสารการแพทย์และสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี Journal of Medicine and Public Health, Ubon Ratchathani University; JMPUBU” และตีพิมพ์วารสารในรูปแบบออนไลน์ ตีพิมพ์ปีละ 3 ฉบับ มีหมายเลข ISSN: 2673-0383 (Online) บทความทางวิชาการในฉบับนี้มีทั้งหมด 7 เรื่อง เนื้อหาในบทความฉบับนี้มีงานวิจัยเกี่ยวกับเรื่อง ภาวะซึมเศร้าของเยาวชน การพัฒนาและประเมินผลรูปแบบการเรียนรู้เพื่อพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย ความชุกและระดับการปวดกล้ามเนื้อของสตรีกลุ่มอาชีพเย็บผ้า ผลการเลิกบุหรี่ระหว่างการให้คำปรึกษาร่วมกับการใช้ชาชงหญ้าดอกขาวและการให้คำปรึกษาร่วมกับการนวดกดจุดสะท้อนเท้าในผู้ติดบุหรี่ ความรอบรู้สุขภาพด้านอาชีวอนามัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคและการบาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรม ความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ 3อ. 2ส. ของผู้สูงอายุ การดำเนินงานจัดการยาอย่างเหมาะสมในชุมชน โดยทุกบทความได้ผ่านกระบวนการประเมินและพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญ ดังนั้น จึงการันตีถึงคุณภาพของบทความและองค์ความรู้ที่ได้ในวารสารฉบับนี้

       ในโอกาสนี้ขออนุญาตเชิญชวนนักวิจัยและบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจในการเผยแพร่ผลงานวิจัยในลักษณะบทความวิชาการ บทความวิจัย และบทความปริทัศน์ ในด้านการแพทย์และสาธารณสุขกับทางวารสารฯ ได้ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซด์ของวารสารที่ https://www.cmp.ubu.ac.th/jmpubu/ และสามารถส่งบทความตีพิมพ์ผ่านทางระบบออนไลน์ได้ที่ https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jmpubu/index

  ผศ.ดร.ปวีณา ลิมปิทีปราการ

  บรรณาธิการ

 • cover

  January - April 2020
  Vol. 3 No. 1 (2020)

  วารสารการแพทย์และสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

  ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 (มกราคม - เมษายน 2563)

  บทบรรณาธิการ (Editor note)

       วารสารการแพทย์และสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ฉบับนี้เป็นฉบับแรกของปีที่ 3 ที่วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้จัดทำวารสารขึ้นมา เดิมในปี 2561 ใช้ชื่อวารสารคือ “อุบลเวชสาร” แต่เพื่อให้ชื่อวารสารสอดคล้องกับบทความและหัวข้อที่มีผู้ส่งเข้ามาตีพิมพ์ จึงได้มีการปรับเปลี่ยนชื่อวารสารจากเดิมมาเป็น “วารสารการแพทย์และสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี Journal of Medicine and Public Health, Ubon Ratchathani University; JMPUBU” และตีพิมพ์วารสารในรูปแบบออนไลน์ ตีพิมพ์ปีละ 3 ฉบับ มีหมายเลข ISSN: 2673-0383 (Online) บทความทางวิชาการในฉบับนี้มีทั้งหมด 7 เรื่อง ประกอบด้วย บทความนิพนธ์ต้นฉบับ 6 เรื่อง กรณีศึกษาทางการพยาบาล จำนวน 1 เรื่อง โดยทุกบทความได้ผ่านกระบวนการประเมินและพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญ ดังนั้น จึงการันตีถึงคุณภาพของบทความและองค์ความรู้ที่ได้ในวารสารฉบับนี้

       ในโอกาสนี้ขออนุญาตเชิญชวนนักวิจัยและบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจในการเผยแพร่ผลงานวิจัยในลักษณะบทความวิชาการ บทความวิจัย และบทความปริทัศน์ ในด้านการแพทย์และสาธารณสุขกับทางวารสารฯ ได้ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซด์ของวารสารที่ https://www.cmp.ubu.ac.th/jmpubu/ และสามารถส่งบทความตีพิมพ์ผ่านทางระบบออนไลน์ได้ที่ https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jmpubu/index


  ผศ.ดร.ปวีณา ลิมปิทีปราการ
  บรรณาธิการ

 • Cover page

  September - December 2019
  Vol. 2 No. 3 (2019)

  วารสารการแพทย์และสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

  ปีที่ 2 ฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม 2562)

  บทบรรณาธิการ (Editor note)

       วารสารการแพทย์และสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ฉบับนี้เป็นฉบับที่สาม ของปีที่ 2 ที่วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้จัดทำวารสารขึ้นมา  ออกระหว่างเดือน กันยายน-ธันวาคม 2562 มีหมายเลข ISSN: 2673-0383 (Online) บทความทางวิชาการในฉบับนี้มีทั้งหมด 7 เรื่อง ประกอบด้วย บทความนิพนธ์ต้นฉบับทั้ง 7 เรื่อง โดยทุกบทความได้ผ่านกระบวนการประเมินและพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญ ดังนั้น จึงการันตีถึงคุณภาพของบทความและองค์ความรู้ที่ได้ในวารสารฉบับนี้

       ในโอกาสนี้ขออนุญาตเชิญชวนนักวิจัยและบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจในการเผยแพร่ผลงานวิจัยในลักษณะบทความวิชาการ บทความวิจัย และบทความปริทัศน์ ในด้านการแพทย์และสาธารณสุขกับทางวารสารฯ ได้ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซด์ของวารสารที่ https://www.cmp.ubu.ac.th/jmpubu/ และสามารถส่งบทความตีพิมพ์ผ่านทางระบบออนไลน์ได้ที่ https://www.tci-thaijo.org/index.php/JMPUBU/index


  ดร.ปวีณา ลิมปิทีปราการ
  บรรณาธิการ

 • Cover page

  May - August
  Vol. 2 No. 2 (2019)

  วารสารการแพทย์และสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

  ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม - สิงหาคม 2562)

  บทบรรณาธิการ (Editor note)

       วารสารการแพทย์และสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ฉบับนี้เป็นฉบับที่สอง ของปีที่ 2 ที่วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้จัดทำวารสารขึ้นมา  ออกระหว่างเดือน พฤษภาคม-สิงหาคม 2562 มีหมายเลข ISSN: 2673-0383 (Online) บทความทางวิชาการในฉบับนี้มีทั้งหมด 7 เรื่อง ประกอบด้วย บทความนิพนธ์ต้นฉบับทั้ง 7 เรื่อง โดยทุกบทความได้ผ่านกระบวนการประเมินและพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญ ดังนั้น จึงการันตีถึงคุณภาพของบทความและองค์ความรู้ที่ได้ในวารสารฉบับนี้

       ในโอกาสนี้ขออนุญาตเชิญชวนนักวิจัยและบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจในการเผยแพร่ผลงานวิจัยในลักษณะบทความวิชาการ บทความวิจัย และบทความปริทัศน์ ในด้านการแพทย์และสาธารณสุขกับทางวารสารฯ ได้ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซด์ของวารสารที่ https://www.cmp.ubu.ac.th/jmpubu/ และสามารถส่งบทความตีพิมพ์ผ่านทางระบบออนไลน์ได้ที่ https://www.tci-thaijo.org/index.php/JMPUBU/index


  ดร.ปวีณา ลิมปิทีปราการ
  บรรณาธิการ

 • Cover page

  January - April
  Vol. 2 No. 1 (2019)

  วารสารการแพทย์และสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

  ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 (มกราคม - เมษายน 2562)

  บทบรรณาธิการ (Editor note)

       วารสารการแพทย์และสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ฉบับนี้เป็นฉบับแรกของปีที่ 2 ที่วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้จัดทำวารสารขึ้นมา เดิมในปี 2561 ใช้ชื่อวารสารคือ “อุบลเวชสาร” แต่เพื่อให้ชื่อวารสารสอดคล้องกับบทความและหัวข้อที่มีผู้ส่งเข้ามาตีพิมพ์ จึงได้มีการปรับเปลี่ยนชื่อวารสารจากเดิมมาเป็น “วารสารการแพทย์และสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี Journal of Medicine and Public Health, Ubon Ratchathani University; JMPUBU” และตีพิมพ์วารสารในรูปแบบออนไลน์ จึงนับว่าวารสารฉบับนี้เป็นวารสาร ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 ออกระหว่างเดือน มกราคม-เมษายน 2562 มีหมายเลข ISSN: 2673-0383 (Online) บทความทางวิชาการในฉบับนี้มีทั้งหมด 7 เรื่อง ประกอบด้วย บทความนิพนธ์ต้นฉบับ 5 เรื่อง บทความปริทัศน์ จำนวน 2 เรื่อง โดยทุกบทความได้ผ่านกระบวนการประเมินและพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญ ดังนั้น จึงการันตีถึงคุณภาพของบทความและองค์ความรู้ที่ได้ในวารสารฉบับนี้

       ในโอกาสนี้ขออนุญาตเชิญชวนนักวิจัยและบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจในการเผยแพร่ผลงานวิจัยในลักษณะบทความวิชาการ บทความวิจัย และบทความปริทัศน์ ในด้านการแพทย์และสาธารณสุขกับทางวารสารฯ ได้ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซด์ของวารสารที่ https://www.cmp.ubu.ac.th/jmpubu/ และสามารถส่งบทความตีพิมพ์ผ่านทางระบบออนไลน์ได้ที่ https://www.tci-thaijo.org/index.php/JMPUBU/index


  ดร.ปวีณา ลิมปิทีปราการ
  บรรณาธิการ