Vol. 3 No. 2 (2020): May - August 2020

วารสารการแพทย์และสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม - สิงหาคม 2563)

บทบรรณาธิการ (Editor note)

     วารสารการแพทย์และสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ฉบับนี้เป็นฉบับที่สองของปีที่ 3 ที่วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้จัดทำวารสารขึ้นมา เดิมในปี 2561 ใช้ชื่อวารสารคือ “อุบลเวชสาร” แต่เพื่อให้ชื่อวารสารสอดคล้องกับบทความและหัวข้อที่มีผู้ส่งเข้ามาตีพิมพ์ จึงได้มีการปรับเปลี่ยนชื่อวารสารจากเดิมมาเป็น “วารสารการแพทย์และสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี Journal of Medicine and Public Health, Ubon Ratchathani University; JMPUBU” และตีพิมพ์วารสารในรูปแบบออนไลน์ ตีพิมพ์ปีละ 3 ฉบับ มีหมายเลข ISSN: 2673-0383 (Online) บทความทางวิชาการในฉบับนี้มีทั้งหมด 7 เรื่อง เนื้อหาในบทความฉบับนี้มีงานวิจัยเกี่ยวกับเรื่อง ภาวะซึมเศร้าของเยาวชน การพัฒนาและประเมินผลรูปแบบการเรียนรู้เพื่อพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย ความชุกและระดับการปวดกล้ามเนื้อของสตรีกลุ่มอาชีพเย็บผ้า ผลการเลิกบุหรี่ระหว่างการให้คำปรึกษาร่วมกับการใช้ชาชงหญ้าดอกขาวและการให้คำปรึกษาร่วมกับการนวดกดจุดสะท้อนเท้าในผู้ติดบุหรี่ ความรอบรู้สุขภาพด้านอาชีวอนามัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคและการบาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรม ความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ 3อ. 2ส. ของผู้สูงอายุ การดำเนินงานจัดการยาอย่างเหมาะสมในชุมชน โดยทุกบทความได้ผ่านกระบวนการประเมินและพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญ ดังนั้น จึงการันตีถึงคุณภาพของบทความและองค์ความรู้ที่ได้ในวารสารฉบับนี้

     ในโอกาสนี้ขออนุญาตเชิญชวนนักวิจัยและบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจในการเผยแพร่ผลงานวิจัยในลักษณะบทความวิชาการ บทความวิจัย และบทความปริทัศน์ ในด้านการแพทย์และสาธารณสุขกับทางวารสารฯ ได้ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซด์ของวารสารที่ https://www.cmp.ubu.ac.th/jmpubu/ และสามารถส่งบทความตีพิมพ์ผ่านทางระบบออนไลน์ได้ที่ https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jmpubu/index

ผศ.ดร.ปวีณา ลิมปิทีปราการ

บรรณาธิการ

Published: 2020-08-31