Vol. 4 No. 3 (2021): September - December 2021

					View Vol. 4 No. 3 (2021): September - December 2021

 

บทบรรณาธิการ (Editor note)

วารสารการแพทย์และสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ฉบับนี้เป็นฉบับที่ 3 ของปีที่ 4 ที่วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้จัดทำวารสารขึ้นมา มีการตีพิมพ์วารสารในรูปแบบออนไลน์เท่านั้น ตีพิมพ์ปีละ 3 ฉบับ มีหมายเลข ISSN: 2673-0383 (Online) ซึ่งในปีนี้ทางวารสารได้รับการประเมินให้อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2 ตั้งแต่ 30 มิถุนายน 2564 ซึ่งเป็นการสะท้อนระบบการทำงานและคุณภาพของวารสารที่ได้มาตรฐาน บทความทางวิชาการในฉบับนี้มีทั้งหมด 7 เรื่อง โดยในฉบับนี้ มีบทความที่น่าสนใจเกี่ยวกับการสร้างการมีส่วนร่วมและแรงสนับสนุนทางสังคมในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการกองทุนน้ำดื่มประชารัฐของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน ความปลอดภัยในกลุ่มบุคคลทำงาน และบทความอื่นๆ ที่น่าสนใจอีกหลายบทความ

ในโอกาสนี้ทางวารสารขออนุญาตเชิญชวนนักวิจัยและบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจในการเผยแพร่ผลงานวิจัยในลักษณะบทความวิชาการ บทความวิจัย และบทความปริทัศน์ ในด้านการแพทย์และสาธารณสุขกับทางวารสารฯ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ท่านสามารถส่งบทความตีพิมพ์ผ่านทางระบบของ ThaiJo ได้ที่ https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jmpubu/index ตั้งแต่ฉบับที่ 3 ของปีที่ 4 ทางวารสารจะมีการเพิ่มจำนวนผู้ประเมินบทความเป็นจำนวนบทความละ 3 ท่านเพื่อให้วารสารมีคุณภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป

ผศ.ดร.ปวีณา ลิมปิทีปราการ

บรรณาธิการ

Published: 2021-12-25

Research Articles