เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทยได้ประกาศผลการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI (Thai-journal Citation Index: TCI) รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567 โดยวารสารที่อยู่ในฐาน TCI ได้แบ่งระดับออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่ม 1 กลุ่ม 2 และ กลุ่ม 3 วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทยได้รับการประเมินคุณภาพให้อยูในกลุ่มที่ 1 (Tier 1) ซึ่งมีเพียงร้อยละ 21.7 จากทั้งหมด 855 วารสาร ทั้งนี้ วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทยจะยังคงพัฒนาคุณภาพผลงานวิชาการ เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน สังคม ประเทศชาติต่อไป

           วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศ ฉบับแรกของปีที่ 28 พ.ศ. 2563 นี้ มีบทความน่าสนใจหลายเรื่อง อาทิเช่น การพัฒนาเครื่องมือทางจิตวิทยา เรื่อง การพัฒนาแบบวัดความเครียดสำหรับคนไทยรูปแบบคอมพิวเตอร์สำหรับผู้พิการทางการมองเห็น โดย ธีรศักดิ์ สาตรา และคณะ และเรื่อง ความตรงและความเชื่อถือได้ของดัชนีชี้วัดความเครียดผู้ปกครองของเด็กอายุ 1 เดือน ถึง 12 ปี โดย สุนทรี ศรีโกไสย และคณะ บทความเชิงระบาดวิทยาในปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชที่สำคัญ เรื่อง การตรวจคัดกรองโรคสมาธิสั้นในผู้ใหญ่และปัจจัยที่สัมพันธ์ในนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดย เต็มหทัย นาคเทวัญ และ จตุรพร แสงกูล เรื่อง อาการถอนกระท่อมที่ทำให้ทุกข์ทรมานของผู้เสพติดกระท่อมในคลินิกจิตเวชโรงพยาบาลตะกั่วป่า จังหวัดพังงา โดย อมรรัตน์ บางพิเชษฐ์ และเรื่อง ระยะเวลาการเข้าถึงบริการของผู้ที่มีอาการทางจิตเวชในประเทศไทย จากการสำรวจระบาดวิทยาสุขภาพจิตแห่งชาติ โดย นพดล วาณิชฤดี และคณะ และมีบทความวิจัยและพัฒนา เรื่อง การพัฒนาโปรแกรมบำบัดโดยการแก้ไขปัญหาในผู้ป่วยจิตเวชที่มีความคิดและพฤติกรรมฆ่าตัวตาย โดยอัครเดช กลิ่นพิบูลย์ และคณะ รวมทั้งรายงานวิจัยเบื้องต้น เรื่อง การศึกษาความเป็นไปได้ของการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกในการดูแลวัยรุ่นที่มีภาวะซึมเศร้าในชุมชน: การศึกษานำร่อง โดย วิรีย์อร จูมพระบุตร และโชษิตา ภาวสุทธิไพศิฐ

           ในนามของกองบรรณาธิการขอเรียนแจ้งว่า วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศ ปีที่ 28 ฉบับที่ 1 เป็นต้นไป จะปรับเพิ่มจำนวนฉบับ จากกำหนดเดิมเผยแพร่ 3 ฉบับต่อปี (ราย 4 เดือน) เป็น 4 ฉบับต่อปี (ราย 3 เดือน) เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของนักวิชาการ โดยยังคงคุณภาพดังเดิม และจะเปลี่ยนรูปแบบการเผยแพร่เป็นวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-journal) เพื่อให้สอดคล้องกับแนวคิดการลดการใช้กระดาษ (paperless) ซึ่งจะใช้เลขมาตรฐานสากลประจำวารสาร E-ISSN 2697-567X (online) รายละเอียดสามารถดูได้ใน www.tci-thaijo.org/index.php/jmht หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม ติดต่อมาได้ที่กองบรรณาธิการฯ ค่ะ

พญ.พันธุ์นภา กิตติรัตนไพบูลย์

บรรณาธิการ

Published: 2020-01-31

The development of a computerized version of the Thai stress test for visual handicap

Teerasakdi Satra, M.D., Kanokwan Chaiyasurayakan, M.Sc., Sucheera Phattharayuttawat, Ph.D.

43-55

Validity and reliability of the Parenting Stress Index of children aged 1 month to 12 years

Soontaree Srikosai, Ph.D., Patcharee Moanchai, B.N.S., Chadaporn Kamfou, B.N.S., Siriwan Taweewattanaprecha, M.Sc., M.Ac., Ratana Saipanish, M.D.

56-71

Duration of untreated period of psychiatric conditions in Thailand: Results from the Thai National Mental Health Survey

Noppadol Vanichrudee, M.D., Suttha Supanya, M.D., Patanon Kwansanit, M.D., Nopporn Tantirangsi, Ph.D., Phunnapa Kittirattanapaiboon, M.D.

72-85

The development of problem-solving therapy program for psychiatric patients with suicidal ideations and behaviors (PST-PPS)

Akkaradech Klinpiboon, Ph.D., Orapin Yodklang, M.N.S., Vipada Kaanachai, N.S., Jarunan Kamchompoo, M.N.S., Sakon Bupahouse, N.S.

86-98