การตรวจคัดกรองโรคสมาธิสั้นในผู้ใหญ่และปัจจัยที่สัมพันธ์ ในนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Authors

  • เต็มหทัย นาคเทวัญ, พ.บ. ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • จตุรพร แสงกูล, พ.บ. ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Keywords:

นักศึกษา, ผู้ใหญ่, โรคสมาธิสั้น, มหาวิทยาลัย

Abstract

วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาขนาดปัญหาของโรคสมาธิสั้นในผู้ใหญ่ และความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล และปัญหาการใช้อินเทอร์เน็ตกับโรคสมาธิสั้นของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

วิธีการ: เป็นการศึกษาเชิงพรรณนาแบบสำรวจภาคตัดขวาง (cross-sectional descriptive survey) จากการสุ่มตัวอย่างนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกคณะ โดยใช้แบบคัดกรองโรคสมาธิสั้นในผู้ใหญ่ฉบับภาษาไทย (ASRS Screener V1.1) และแบบสอบถามพฤติกรรมการเสพติดอินเทอร์เน็ต วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนาและวิเคราะห์หาปัจจัยที่สัมพันธ์กับโรคสมาธิสั้นในผู้ใหญ่ ด้วยสถิติ Chi-square และ logistic regression นำเสนอโดย Odds ratio

ผล: กลุ่มตัวอย่าง 1,653 คน ตอบแบบสอบถามกลับร้อยละ 85.7 โดยร้อยละ 69.9 เป็นเพศหญิง ส่วนใหญ่ไม่เคยได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคสมาธิสั้นในวัยเด็ก ไม่เคยทำผิดกฎจราจร ไม่เคยประสบอุบัติเหตุ ไม่ดื่มแอลกอฮอล์ และไม่พบพฤติกรรมการเสพติดอินเทอร์เน็ต (ร้อยละ 90.0, 73.2, 82.9, 81.9 และ 90.7 ตามลำดับ) นักศึกษาที่มีพฤติกรรมการเสพติดอินเทอร์เน็ตร้อยละ 7.8 และร้อยละ 14.8 มีผลการคัดกรองเข้าข่ายโรคสมาธิสั้น โดยเมื่อปรับอิทธิพลของประวัติการเคยได้รับการวินิจฉัยและรักษาโรคสมาธิสั้นในวัยเด็กแล้ว พบว่าประวัติการทำผิดกฎจราจร และพฤติกรรมการเสพติดอินเทอร์เน็ตมีความสัมพันธ์กับโรคสมาธิสั้นในผู้ใหญ่อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P=0.01 และ P<0.01 ตามลำดับ)

สรุป: ผลการคัดกรองโรคสมาธิสั้นในผู้ใหญ่พบร้อยละ 14.8  และพบว่าประวัติการทำผิดกฎจราจร และพฤติกรรมการเสพติดอินเทอร์เน็ตสัมพันธ์กับโรคสมาธิสั้นในผู้ใหญ่

Downloads

Download data is not yet available.

References

1. สนทรรศ บุษราทิจ, วัลลภ อัจสริยะสิงห์, กมลพร วรรณฤทธิ์, ปเนต ผู้กฤตยาคามี, ฑิฆัมพร หอสิริ, ณัฐวสา วิวัฒน์วรารมณ์, และคณะ. การศึกษาความเที่ยงและความตรงของแบบสอบถาม Adult ADHD Self-Report Scale (ASRS) screener V1.1 ฉบับภาษาไทย [Reliability and validity study of Adult ADHD Self-Report Scale (ASRS) Screener v1.1 Thai Version]. วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย. 2559;61:145-54.

2. Faraone SV, Biederman J, Mick E. The age-dependent decline of attention deficit hyperactivity disorder: a meta-analysis of follow up studies. Psychol Med. 2006;36:159-65. doi:10.1017/S003329170500471X.

3. Wender PH, Wolf LE, Wasserstein J. Adult with ADHD: An overview. Ann NY Acad Sci. 2001;93:1-16.

4. Romo L, Ladner J, Kotbagi G, Morvan Y, Saleh D, Tavolacci MP, et al. Attention-deficit hyperactivity disorder and addictions (substance and behavioral): prevalence and characteristics in a multicenter study in France. JBA. 2018;7:743-51. doi:10.1556/2006.7.2018.58

5. Bakhshani NM, Babaei S, Raghibi M. Self-reported ADHD symptoms prevalence in a university student population: using adult self-

report-V1.1 screener. Modern Applied Science. 2012;6:63-7. doi:10.5539/mas.v6n8p63.

6. Park S, Cho MJ, Chang SM, Jeon HJ, Cho SJ, Kim BS, et al. Prevalence, correlates, and comorbidities of adult ADHD symptoms in Korea: results of the Korean epidemiologic catchment area study. Psychiatry Res. 2011;186:378-83. doi:10.1016/j.psychres.2010.07.047.

7. Lenard AA, Stephen VF, Phillip S, Norman A, Alexandra K. Establishing US norms for the Adult ADHD Self-Report Scale (ASRS-v1.1) and characterizing symptom burden among adults with self-reported ADHD. Int J Clin Pract. 2019;73:e13260. doi:10.111/ijcp.13260

8. Agarwal R, Goldenberg M, Perry R, IsHak WW. The quality of life of adults with attention deficit hyperactivity disorder: a systematic review. Innov Clin Neurosci. 2012;9:10-21.

9. Faraone SV, Biederman J, Spencer T, Wilens T, Seidman LJ, Mick E, et al. Attention-deficit/hyperactivity disorder in adults: an overview. Biol Psychiatry. 2000;48:9-20.

10. De Graaf R, Kessler RC, Fayyad J, Have M, Alonso J, Angermeyer M, et al. The prevalence and effects of adult attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD) on the performance of workers: results from the WHO World Mental Health Survey Initiative. Occup Environ Med. 2008;65:835-42. doi:10.1136/oem.2007.038448.

11. Kavakci O, Kugu N, Semiz M, Meydan F, Karsikaya S, Dogan O. Prevalence of attention-deficit/hyperactivity disorder and co-morbid disorders among students of Cumhuriyet University. Eur J Psychiat. 2012;26:107-17. doi:10.4321/S0213-61632012000200004.

12. DuPaul GJ, Schaughency EA, Weyandt LL, Tripp G, Kiesner J, Ota K, et al. Self-report of ADHD symptoms in university students: cross-gender and cross-national prevalence. J Learn Disabil. 2001;34:370-9. doi:10.1177/002221940103400412.

13. Kessler RC, Adler L, Barkley R, Biederman J, Conners CK, Demler O, et al. The prevalence and correlates of adult ADHD in the United States: results from the national comorbidity survey replication. Am J Psychiatry. 2006;163:716-23. doi:10.1176/ajp.2006.163.4.716.

14. Fayyad J, De Graaf R, Kessler R, Alonso J, Angermeyer M, Demyttenaere K, et al. Cross-national prevalence and correlates of adult attention-deficit hyperactivity disorder. Br J Psychiatry. 2007;190:402-9.

15. Judith R, Ilse T, Zukiswa Z, Anneke M. A pilot study: use of the adult attention-deficit/hyperactivity disorder self-report scale in a South African patient population. S Afr Psychiat. 2019;25,a1326. doi.org/10.4102/sajpsychiatry.v25i0.1326

16. Garnier-Dykstra LM, Pinchevsky GM, Caldeira KM, Vincent KB, Arria AM. Self-reported adult attention-deficit/hyperactivity disorder symptoms among college students. J Am Coll Health. 2010;59:133-6. doi:10.1080/07448481.2010.483718.

17. Hines JL, King TS, Curry WJ. The adult ADHD self-report scale for screening for adult attention deficit-hyperactivity disorder (ADHD). J Am Board Fam Med. 2012;25:847-53. doi: 10.3122/jabfm.2012.06.120065.

18. Yoo HJ, Cho SC, Ha J, Yune SK, Kim SJ, Hwang J, et al. Attention deficit hyperactivity symptoms and internet addiction. Psychiatry Clin Neurosci. 2004;58:487-94. doi:10.1111/j.1440-1819.2004.01290.x.

19. อมรา ศรีสัจจัง. ความรู้ความเข้าใจและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการใช้สารเสพติดของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ [Knowledge, understanding, and factors related to students' drug abuse at prince of Songkla university]. สงขลา: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์; 2545.

20. World Health Organization. Adult ADHD Self-Report Scale (ASRS-v1.1) symptom checklist [Internet]. Geneva: World Health Organization; 2003 [updated 2013; cited 2017 Aug 5]. Available from: https://add.org/wp-content/uploads/2015/03/adhd-questionnaire-ASRS111.pdf

21. NYU Langone Health. Adult ADHD Self-Report Scale (ASRS-v1.1) screener [Internet]. New York: NYU School of Medicine; 2017 [updated 2017; cited 2017 Aug 5]. Available from: www. med.nyu.edu/ Psych/training/Adhd.html WHO

22. World Health Organization. Adult ADHD Self-Report Scale (ASRS-v1.1) symptom checklist Thai version [Internet]. Thailand: Mahidol University; 2017 [cited 2017 Aug 5]. Available from: https://med.mahidol.ac.th/psych/sites/
default/files/public/pdf/Conference/57/ASRS-v1.1%20TH%20%2818%20items%29%20Final%20version.pdf

23. World Health Organization. Adult ADHD Self-Report Scale (ASRS-v1.1) screener Thai version [Internet]. 2017 [cited 2017 Aug 5]. Available from: https://www.hcp.med.harvard.edu/
ncs/ftpdir/adhd/6Q_Thai_final.pdf

24. Goodman DW. ADHD in adults: update for clinicians on diagnosis and assessment. Primary Psychiatry. 2009;16:21-30.

25. Gray S, Woltering S, Mawjee K, Tannock R. The Adult ADHD Self-Report Scale (ASRS): utility in college students with attention-deficit/hyperactivity disorder. Peer J. 2014;25:324. doi: 10.7717/peerj.324.

26. Kessler RC, Adler L, Ames M, Demler O, Faraone S, Hiripi E, et al. The World Health Organization Adult ADHD Self-Report Scale (ASRS): a short screening scale for use in the general population. Psychol Med. 2005;35:245-56. doi:10.1017/s0033291704002892.

27. ชัชพงศ์ ตั้งมณี, อรุณี กำลัง. พฤติกรรมการเสพติดอินเตอร์เน็ตของนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย [Internet addictive behavior among Chulalongkorn University students] [รายงานการวิจัย]. กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2545.

28. ชัชพงศ์ ตั้งมณี, สามารถ สีจำปี. พฤติกรรมการเสพติดอินเตอร์เน็ต : กรณีศึกษาของนิสิตปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย [วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต]. กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2544.

29. Kooji SJ, Bejerot S, Blackwell A, Caci H, Casas-Brugue M, Carpentier PJ. European consensus statement on diagnosis of adult ADHD: The European Network Adult ADHD. BMC Psychiatry. 2010;10:67. doi:10.1186/1471-244X-10-67.

30. Bielefeld M, Drews M, Putzig I, Bottel L, Steinbuchel T, Dieris-Hirche J, et al. Comorbidity of Internet use disorder and attention deficit hyperactivity disorder: two adult case-control studies. J Behav Addict. 2017;6:490-504. doi:10.1556/2006.6.2017.073.

31. Panagiotidi M, Overton P. The relationship between internet addiction, attention deficit hyperactivity symptoms and online activities in adults. Compr Psychiatry. 2018;87:7-11. doi:10.1016/j.comppsych.2018.08.004.

Downloads

Published

2020-01-31

Issue

Section

นิพนธ์ต้นฉบับ