Published: 08-08-2018

คุณภาพผลไม้รถเข็นในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดนครสวรรค์

จำรัส พูลเกื้อ, พรทิพย์ ศรีศร, อรวรรณ พัฒนกิจจารักษ์, มุทิตา คณฑา, รัตนา แสงพวง, นลินี โคมพิทยา

42-49

การพัฒนาแนวทางการประเมินแผนการจัดการความเสี่ยงในการทบทวนทะเบียนตำรับยา : กรณีศึกษายา epoetin

วินิต อัศวกิจวิรี, วรสุดา ยูงทอง, อนันต์ชัย อัศวเมฆิน, วิทวัส วิริยะบัญชา

65-76

License per Invoice

รจิตพรรณ จันทราช

77-79

มรดกวิชาการจากรุ่นสู่รุ่น

วารุณี เสนสุภา, พิณศิริ เฮงมีสวัสดิ์, สันติ กิตติสิมานนท์, สุรศักดิ์ โอสถเจริญผล, พงษ์พันธ์ ปอแก้ว

80-81

มุมหนังสือ

กองบรรณาธิการ วารสารอาหารและยา

85-86