การพัฒนาเอกสารกำกับยาสำหรับประชาชนตามแนวทางฉบับใหม่ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา : กรณีศึกษายาแอสไพรินและยานาพรอกเซน

Main Article Content

ธิดาพร เสมสวัสดิ์
นันทวรรณ กิติกรรณากรณ์

Article Details

How to Cite
1.
เสมสวัสดิ์ ธ, กิติกรรณากรณ์ น. การพัฒนาเอกสารกำกับยาสำหรับประชาชนตามแนวทางฉบับใหม่ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา : กรณีศึกษายาแอสไพรินและยานาพรอกเซน. Thai Food and Drug J [Internet]. 2018 Aug. 8 [cited 2024 Jul. 21];21(2):59-64. Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/fdajournal/article/view/139004
Section
รายงานการวิจัย