มรดกวิชาการจากรุ่นสู่รุ่น

Main Article Content

วารุณี เสนสุภา
พิณศิริ เฮงมีสวัสดิ์
สันติ กิตติสิมานนท์
สุรศักดิ์ โอสถเจริญผล
พงษ์พันธ์ ปอแก้ว

Article Details

How to Cite
1.
เสนสุภา ว, เฮงมีสวัสดิ์ พ, กิตติสิมานนท์ ส, โอสถเจริญผล ส, ปอแก้ว พ. มรดกวิชาการจากรุ่นสู่รุ่น. TFDJ [Internet]. 2018 Aug. 8 [cited 2024 Apr. 13];21(2):80-1. Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/fdajournal/article/view/139020
Section
มรดกวิชาการ จากรุ่นสู่รุ่น