การดำเนินคดีตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 : กรณีศึกษาสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

Main Article Content

บุญสงค์ ลี้สุรพลานนท์

Article Details

How to Cite
1.
ลี้สุรพลานนท์ บ. การดำเนินคดีตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 : กรณีศึกษาสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา. TFDJ [Internet]. 2018 Aug. 8 [cited 2024 Jun. 14];21(2):27-31. Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/fdajournal/article/view/138993
Section
รายงานการวิจัย