การประเมินผลโครงการ อย.น้อย ของจังหวัดอุตรดิตถ์ ปี 2555

Main Article Content

พรพิมล ภูวธนานนท์
ภัทรนัน ไทยดี

Article Details

How to Cite
1.
ภูวธนานนท์ พ, ไทยดี ภ. การประเมินผลโครงการ อย.น้อย ของจังหวัดอุตรดิตถ์ ปี 2555. TFDJ [Internet]. 2018 Aug. 8 [cited 2024 Apr. 22];21(2):32-41. Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/fdajournal/article/view/138994
Section
รายงานการวิจัย