คุณภาพผลไม้รถเข็นในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดนครสวรรค์

Main Article Content

จำรัส พูลเกื้อ
พรทิพย์ ศรีศร
อรวรรณ พัฒนกิจจารักษ์
มุทิตา คณฑา
รัตนา แสงพวง
นลินี โคมพิทยา

Article Details

How to Cite
1.
พูลเกื้อ จ, ศรีศร พ, พัฒนกิจจารักษ์ อ, คณฑา ม, แสงพวง ร, โคมพิทยา น. คุณภาพผลไม้รถเข็นในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดนครสวรรค์. TFDJ [Internet]. 2018 Aug. 8 [cited 2024 Jun. 14];21(2):42-9. Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/fdajournal/article/view/138995
Section
รายงานการวิจัย