ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้ยาชุดของประชาชนในตำบลนาฝาย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : การวิเคราะห์ตัวแปรเชิงพหุ

Main Article Content

เอกพล กาละดี

Article Details

How to Cite
1.
กาละดี เ. ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้ยาชุดของประชาชนในตำบลนาฝาย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : การวิเคราะห์ตัวแปรเชิงพหุ. TFDJ [Internet]. 2018 Aug. 8 [cited 2024 Apr. 23];21(2):50-8. Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/fdajournal/article/view/138998
Section
รายงานการวิจัย