พนักงานเจ้าหน้าที่ควรดำเนินคดีอาญา : กรณีผู้ได้รับใบอนุญาตขายยายื่นต่ออายุเมื่อพ้นวันที่ 31 มกราคม ของแต่ละปีอย่างไร

Main Article Content

วิษณุ เชื้อพันธุ์

Article Details

How to Cite
1.
เชื้อพันธุ์ ว. พนักงานเจ้าหน้าที่ควรดำเนินคดีอาญา : กรณีผู้ได้รับใบอนุญาตขายยายื่นต่ออายุเมื่อพ้นวันที่ 31 มกราคม ของแต่ละปีอย่างไร. TFDJ [Internet]. 2018 Aug. 8 [cited 2024 Apr. 21];21(2):4-9. Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/fdajournal/article/view/138968
Section
Review Article