ส่งท้ายปีเก่าและสวัสดีปีใหม่ ปีมะโรง งูใหญ่ หรือปีมังกรทอง 2567 ทีมบรรณาธิการเชียงรายเวชสาร ขอพรแด่สิ่งศักดิ์ที่ทุกท่านนับถือ อำนวยอวยพรขอให้ปีหน้าเป็นปีที่ดียิ่ง ๆ ขึ้นในทุก ๆ ด้าน สำหรับทุก ๆ ท่าน

                    “เชียงรายเวชสาร” ได้เดินทางมาอย่างยาวนานปีนี้เป็นปีที่ 15 ฉบับที่ 3 เป็นฉบับที่มีเนื้อหาหลากหลาย ทั้งด้านการแพทย์ฉุกเฉิน การดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง รวมไปถึงด้านจิตเวช รวมทั้งสิ้นถึง 12 เรื่อง ขอขอบคุณผู้นิพนธ์ทุกท่านที่ส่งบทความและงานวิจัยเข้ามาเพื่อเผยแพร่ ขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิที่กรุณาสละเวลาในการประเมินบทความและนิพนธ์ต้นฉบับ เพื่อให้ข้อคิดในการปรับปรุงคุณภาพของงานให้ดียิ่งขึ้น ก้าวย่างต่อไป คือ ปีที่ 16 และเป็นอีกก้าวที่เตรียมความพร้อมสำหรับการรับรองและประเมินคุณภาพของวารสารโดยศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Approved by TCI during 2020-2024) อีกครั้ง หวังว่าผลงานที่ตีพิมพ์ลงในวารสารทั้งฉบับนี้ ฉบับที่ผ่านมา และฉบับต่อ ๆ ไป จะเป็นประโยชน์ต่อทุก ๆ ท่าน และเชียงรายเวชสารสัญญาว่าจะพัฒนาคุณภาพวารสารอย่างต่อเนื่อง รวมถึงร่วมส่งเสริมผลงานวิชาการและนวัตกรรมทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข เป็นสื่อกลางในการ แลกเปลี่ยนและนำเสนอบทความวิชาการที่ดีต่อไป

เผยแพร่แล้ว: 2023-12-31

เปรียบเทียบระยะเวลาในการเข้าทำเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สมองและการได้ยาละลายลิ่มเลือดในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือดเฉียบพลันที่มาห้องฉุกเฉินโดยระบบการแพทย์ฉุกเฉินกับการเข้ารับบริการเอง

ปพิชญา พิเชษฐบุญเกียรติ , ธัญจิรา ไชยแสง , จิรภัทร กันปลูก , โสรยา คำหา, จารุวรรณ มึกมณี , ภาลินี ประจันทะศรี , ศิรดา สวนแสดง , ฐิติโชติ คุ้มห้างสูง , สโรชา สุ่มสม

1-8

ปัจจัยที่สัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพของผู้ป่วยที่ได้รับการดูแลแบบประคับประคอง ในโรงพยาบาลลำปาง

พรวิภา ปันทะ , วรารัตน์ ทาตายุ, วิน เตชะเคหะกิจ, ปรารถนา ปันทะ , ณภัทร เพชรกัปป์, พีรวิชญ์ อะทะเสน, ภาสกร ไชยวงค์, กัญญารัตน์ แก้วบุญเรือง

112-121