เผยแพร่แล้ว: 2013-01-08

คุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ

อรอนงค์ ทวนพรมราช, มาลี เกื้อนพกุล, ดุษฎี ไตรยวงศ์

ตัวชี้วัดธรรมาภิบาลในองค์การพยาบาล

เทียมจิต จันทรภูมี, บุญใจ ศรีสถิตย์นรากูร