กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล บรรยากาศองค์การ ภาวะผู้นำของหัวหน้าหอผู้ป่วย กับคุณภาพชีวิตการทำงานของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลชุมชน ภาคตะวันออก เขตจังหวัดชายแดนไทย - กัมพูชา Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy