เผยแพร่แล้ว: 2022-12-29

ประสิทธิผลของการใช้โปรแกรมสุขภาพดีวิถีธรรม วิถีไทย ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพื่อลดความดันโลหิตสูง เขตสุขภาพที่ 9

กิตติ์พงศ์ สัญชาตวิรุฬห์ , ญาดา โตอุตชนม์, กรรณิกา บัวทะเล, ปาริชาติ จิตกลาง, ธันวดี รู้รอบ, คนึงนิจ เยื่อใย

72-82

การศึกษาประสิทธิภาพของแบบคัดกรองการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สุณี สุวรรณพสุ, นงลักษณ์ อนันตอาจ , จิตรา จันชนะกิจ

105-116