ขอบเขตและวัตถุประสงค์ของวารสาร       

          วารสารสถาบันบำราศนราดูร มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานด้านสาธารณสุข ได้แก่ การป้องกันควบคุม วารสารสถาบันบำราศนราดูร มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานด้านสาธารณสุข ได้แก่ การป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ การสร้างเสริมสุขภาพ ระบาดวิทยา การสอบสวนโรค อนามัยสิ่งแวดล้อม การแพทย์ การพยาบาล การพัฒนาคุณภาพงาน การตรวจพิเศษ และห้องปฏิบัติการยุทธศาสตร์และนโยบายทางสาธารณสุข การประเมินผลโครงการ การพัฒนาประเมินหลักสูตร เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข และอื่นๆที่เกี่ยวข้องในรูปแบบบทความวิจัย บทความวิชาการ รายงานผู้ป่วย กรณีศึกษา รายงานผลการวิจัย ผลการปฏิบัติงาน นวัตกรรมใหม่ การทบทวนวรรณกรรม สาระน่ารู้หรือการแปลเอกสารวารสารที่สามารถนำมาเป็นแนวทางหรือความรู้แก่ผู้อ่าน เช่น ผลการวิจัยใหม่ ๆ ที่พบในวารสารต่างประเทศ

 

กำหนดการตีพิมพ์เผยแพร่

          วารสารฯ มีกำหนดออกปี ละ 3 ฉบับ คือ ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม และ ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม

 

การพิจารณาบทความโดยผู้ทรงคุณวุฒิ

           บทความทุกบทความต้องผ่านการประเมินก่อนตีพิมพ์โดยผู้พิจารณากลั่นกรอง (external&Internal Reviewers) จากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายนอกและภายในที่เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่อง มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญงานในสาขาต่างๆ อย่างน้อย 2 ท่าน แบบ Double blind

 

เงื่อนไขในการพิจารณาผลงาน

1. ผลงานวิจัยที่ส่งพิมพ์จะต้องไม่เคยตีพิมพ์ที่ใดมาก่อน หรือไม่อยู่ระหว่างการพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารอื่น
2. บทความที่ได้รับการตีพิมพ์แล้ว จะเป็นลิขสิทธิ์ของวารสารสถาบันบำราศนราดูร
3. ค่าบริหารจัดการ
    3.1 วารสารสถาบันฯยกเว้นค่าลงทะเบียนแรกเข้า และค่าสมาชิกรายปี
    3.2 เจ้าหน้าที่สังกัดกรมควบคุมโรคผู้นิพนธ์ชื่อแรก
           มีค่าใช้จ่ายในการพิสูจน์อักษรบทคัดย่อ/บทความภาษาอังกฤษ และการจัดหน้าตีพิมพ์
        โดยบทความภาษาไทย 1,500 บาท และบทความภาษาอังกฤษ 2,500 บาท
    3.3 ผู้นิพนธ์ทั่วไป
           มีค่าใช้จ่ายในการพิสูจน์อักษรบทคัดย่อ/บทความภาษาอังกฤษ และการจัดหน้าตีพิมพ์
           โดยบทความภาษาไทย 2,500 บาท และบทความภาษาอังกฤษ 3,500 บาท
 
    ท่านสามารถชำระเงินผ่าน QR Code หรือโอนผ่าน internet banking ธนาคารไทยพาณิชย์
    เลขที่บัญชี: 431-061161-8 ชื่อบัญชี: BAMRAS JOURNAL BY BAMRASNARADURA
    INFECTIOUS DISEASES INSTITUTE
 
 
 
 
เริ่มชำระเงินตั้งแต่ 1 มี.ค. 63 เป็นต้นไป
ผู้นิพนธ์กรุณาส่งหลักฐานการชำระเงิน (สลิป) ทาง Email : [email protected]

หมายเหตุ : ทางวารสารจะไม่คืนเงินในกรณีที่ได้เริ่มดำเนินการตามระบบแล้ว

4. กองบรรณาธิการจะพิจารณาต้นฉบับ ที่จัดทำตามคำแนะนำในการเตรียมต้นฉบับนี้เท่านั้น โดยเฉพาะความถูกต้อง
     ของเอกสารอ้างอิงตามระบบ Vancouver
5. ผลงานทุกเรื่องจะได้รับการพิจารณาตรวจอ่านโดยผู้ทรงคุณวุฒิแบบ Double-blinded อย่างน้อย 2 ท่าน/เรื่อง โดย
     ผู้นิพนธ์จะต้องดำเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะภายในระยะเวลาที่กำหนด หากพ้นกําหนดจะถูกเลื่อนไปฉบับถัดไป 
6. ผู้นิพนธ์ต้องตรวจสอบการเขียน Abstract ให้สอดคล้องกับบทคัดย่อ และถูกหลักภาษาอังกฤษ หรือสามารถ
     แจ้งความประสงค์ให้ทางวารสารจัดหา editor ให้ 
7. กองบรรณาธิการจะแจ้งให้ผู้นิพนธ์ทราบผลการพิจารณา กรณีที่ต้องแก้ไขก่อนเผยแพร่ควรตรวจสอบและแก้ไขต้นฉบับ
     ให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ โดยขอให้ผู้นิพนธ์ส่งผลงานที่แก้ไขภายในระยะเวลาที่กำหนด 
8. ส่ง file ต้นฉบับได้ทางระบบออนไลน์ สามารถเข้าไปดูรายละเอียด คู่มือการใช้งานเว็บไซต์ได้ที่
     URL:https://www.tci-thaijo.org/index.php/bamrasjournal/index